ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام موسوی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، (1396). بررسی طیف آنتی بیوگرام و ژن های مرتبط با بیماری زایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica)، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 31-46. magiran.com/p1668474
Elham Mousavi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Ahmad Ismaili, (2017). Antibiogram Analysis and Detection of Pathogenicity Genes in Two Strains of Enterococcus faecium Isolates from Oak Sap (Quercus brantii var. Persica), Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 31-46. magiran.com/p1668474
الهام موسوی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، بررسی طیف آنتی بیوگرام و ژن های مرتبط با بیماری زایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 31-46. magiran.com/p1668474
Elham Mousavi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Ahmad Ismaili, Antibiogram Analysis and Detection of Pathogenicity Genes in Two Strains of Enterococcus faecium Isolates from Oak Sap (Quercus brantii var. Persica), Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 31-46. magiran.com/p1668474
الهام موسوی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، "بررسی طیف آنتی بیوگرام و ژن های مرتبط با بیماری زایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 31-46. magiran.com/p1668474
Elham Mousavi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Ahmad Ismaili, "Antibiogram Analysis and Detection of Pathogenicity Genes in Two Strains of Enterococcus faecium Isolates from Oak Sap (Quercus brantii var. Persica)", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 31-46. magiran.com/p1668474
الهام موسوی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، احمد اسماعیلی، (1396). 'بررسی طیف آنتی بیوگرام و ژن های مرتبط با بیماری زایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.31-46. magiran.com/p1668474
Elham Mousavi, Farhad Nazarian Firouzabadi, Ahmad Ismaili, (2017). 'Antibiogram Analysis and Detection of Pathogenicity Genes in Two Strains of Enterococcus faecium Isolates from Oak Sap (Quercus brantii var. Persica)', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.31-46. magiran.com/p1668474
الهام موسوی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی. "بررسی طیف آنتی بیوگرام و ژن های مرتبط با بیماری زایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica)". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 31-46. magiran.com/p1668474
Elham Mousavi; Farhad Nazarian Firouzabadi; Ahmad Ismaili. "Antibiogram Analysis and Detection of Pathogenicity Genes in Two Strains of Enterococcus faecium Isolates from Oak Sap (Quercus brantii var. Persica)", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 31-46. magiran.com/p1668474
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال