ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی کاردان، جواد غفاری، رضا ولدان، علیرضا رفیعی، مصطفی سلطانی، میثم آقاجانی، مرضیه محمدی، (1396). بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 9-21. magiran.com/p1668477
Mostafa Kardan, Javad Ghaffari, Reza Valadan, Alireza Rafiei, Mostafa Soltani, Meysam Aghajani, Marziyeh Mohammadi, (2017). T-bet and GATA-3 Gene Expression in Children with Allergic Asthma and Healthy Controls, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 9-21. magiran.com/p1668477
مصطفی کاردان، جواد غفاری، رضا ولدان، علیرضا رفیعی، مصطفی سلطانی، میثم آقاجانی، مرضیه محمدی، بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 9-21. magiran.com/p1668477
Mostafa Kardan, Javad Ghaffari, Reza Valadan, Alireza Rafiei, Mostafa Soltani, Meysam Aghajani, Marziyeh Mohammadi, T-bet and GATA-3 Gene Expression in Children with Allergic Asthma and Healthy Controls, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 9-21. magiran.com/p1668477
مصطفی کاردان، جواد غفاری، رضا ولدان، علیرضا رفیعی، مصطفی سلطانی، میثم آقاجانی، مرضیه محمدی، "بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 9-21. magiran.com/p1668477
Mostafa Kardan, Javad Ghaffari, Reza Valadan, Alireza Rafiei, Mostafa Soltani, Meysam Aghajani, Marziyeh Mohammadi, "T-bet and GATA-3 Gene Expression in Children with Allergic Asthma and Healthy Controls", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 9-21. magiran.com/p1668477
مصطفی کاردان، جواد غفاری، رضا ولدان، علیرضا رفیعی، مصطفی سلطانی، میثم آقاجانی، مرضیه محمدی، (1396). 'بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.9-21. magiran.com/p1668477
Mostafa Kardan, Javad Ghaffari, Reza Valadan, Alireza Rafiei, Mostafa Soltani, Meysam Aghajani, Marziyeh Mohammadi, (2017). 'T-bet and GATA-3 Gene Expression in Children with Allergic Asthma and Healthy Controls', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.9-21. magiran.com/p1668477
مصطفی کاردان؛ جواد غفاری؛ رضا ولدان؛ علیرضا رفیعی؛ مصطفی سلطانی؛ میثم آقاجانی؛ مرضیه محمدی. "بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 9-21. magiran.com/p1668477
Mostafa Kardan; Javad Ghaffari; Reza Valadan; Alireza Rafiei; Mostafa Soltani; Meysam Aghajani; Marziyeh Mohammadi. "T-bet and GATA-3 Gene Expression in Children with Allergic Asthma and Healthy Controls", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 9-21. magiran.com/p1668477
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال