ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس رئیسی، قاسم فرجانی کیش، محسن عباسی، عباس پیرزاده، عارف کرد، فاطمه قلندری، (1396). اثر التیام بخشی شیره و عصاره هیدروالکلی استبرق (Calotropis procera) بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، 1-8. magiran.com/p1668481
Abbas Raisi, Ghasem Farjanikish, Mohsen Abbasi, Abbas Pirzadeh, Aref Kord, Fatemeh Ghalandari, (2017). Repairing Effect of Latex and Hydro-alcoholic Extract of Calotropis procera on Wound Healing in Rat, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 1-8. magiran.com/p1668481
عباس رئیسی، قاسم فرجانی کیش، محسن عباسی، عباس پیرزاده، عارف کرد، فاطمه قلندری، اثر التیام بخشی شیره و عصاره هیدروالکلی استبرق (Calotropis procera) بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 26(146): 1-8. magiran.com/p1668481
Abbas Raisi, Ghasem Farjanikish, Mohsen Abbasi, Abbas Pirzadeh, Aref Kord, Fatemeh Ghalandari, Repairing Effect of Latex and Hydro-alcoholic Extract of Calotropis procera on Wound Healing in Rat, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2017; 26(146): 1-8. magiran.com/p1668481
عباس رئیسی، قاسم فرجانی کیش، محسن عباسی، عباس پیرزاده، عارف کرد، فاطمه قلندری، "اثر التیام بخشی شیره و عصاره هیدروالکلی استبرق (Calotropis procera) بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 146 (1396): 1-8. magiran.com/p1668481
Abbas Raisi, Ghasem Farjanikish, Mohsen Abbasi, Abbas Pirzadeh, Aref Kord, Fatemeh Ghalandari, "Repairing Effect of Latex and Hydro-alcoholic Extract of Calotropis procera on Wound Healing in Rat", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.146 (2017): 1-8. magiran.com/p1668481
عباس رئیسی، قاسم فرجانی کیش، محسن عباسی، عباس پیرزاده، عارف کرد، فاطمه قلندری، (1396). 'اثر التیام بخشی شیره و عصاره هیدروالکلی استبرق (Calotropis procera) بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(146)، صص.1-8. magiran.com/p1668481
Abbas Raisi, Ghasem Farjanikish, Mohsen Abbasi, Abbas Pirzadeh, Aref Kord, Fatemeh Ghalandari, (2017). 'Repairing Effect of Latex and Hydro-alcoholic Extract of Calotropis procera on Wound Healing in Rat', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), pp.1-8. magiran.com/p1668481
عباس رئیسی؛ قاسم فرجانی کیش؛ محسن عباسی؛ عباس پیرزاده؛ عارف کرد؛ فاطمه قلندری. "اثر التیام بخشی شیره و عصاره هیدروالکلی استبرق (Calotropis procera) بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،146 ، 1396، 1-8. magiran.com/p1668481
Abbas Raisi; Ghasem Farjanikish; Mohsen Abbasi; Abbas Pirzadeh; Aref Kord; Fatemeh Ghalandari. "Repairing Effect of Latex and Hydro-alcoholic Extract of Calotropis procera on Wound Healing in Rat", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 146, 2017, 1-8. magiran.com/p1668481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال