ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روشنک کشاورز، سیامک بشردوست تجلی، سیدمحسن میر، حسین اشرفی، (1396). بررسی نتایج آزمون همراهی کتف در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و پارگی نسبی عضلات چرخاننده کتف: یک مطالعه پایلوت، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 6(1)، 26. magiran.com/p1668508
R. Keshavarz, S. Bashardoust, S.M. Mir, H. Ashrafi, (2017). Investigation of Results of Scapular Assistant Test in Patients with Shoulder Impingement Syndrome and Rotator Cuff Tear: A Clinical Pilot Study, The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 6(1), 26. magiran.com/p1668508
روشنک کشاورز، سیامک بشردوست تجلی، سیدمحسن میر، حسین اشرفی، بررسی نتایج آزمون همراهی کتف در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و پارگی نسبی عضلات چرخاننده کتف: یک مطالعه پایلوت. فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 1396؛ 6(1): 26. magiran.com/p1668508
R. Keshavarz, S. Bashardoust, S.M. Mir, H. Ashrafi, Investigation of Results of Scapular Assistant Test in Patients with Shoulder Impingement Syndrome and Rotator Cuff Tear: A Clinical Pilot Study, The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 2017; 6(1): 26. magiran.com/p1668508
روشنک کشاورز، سیامک بشردوست تجلی، سیدمحسن میر، حسین اشرفی، "بررسی نتایج آزمون همراهی کتف در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و پارگی نسبی عضلات چرخاننده کتف: یک مطالعه پایلوت"، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی 6، شماره 1 (1396): 26. magiran.com/p1668508
R. Keshavarz, S. Bashardoust, S.M. Mir, H. Ashrafi, "Investigation of Results of Scapular Assistant Test in Patients with Shoulder Impingement Syndrome and Rotator Cuff Tear: A Clinical Pilot Study", The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation 6, no.1 (2017): 26. magiran.com/p1668508
روشنک کشاورز، سیامک بشردوست تجلی، سیدمحسن میر، حسین اشرفی، (1396). 'بررسی نتایج آزمون همراهی کتف در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و پارگی نسبی عضلات چرخاننده کتف: یک مطالعه پایلوت'، فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 6(1)، صص.26. magiran.com/p1668508
R. Keshavarz, S. Bashardoust, S.M. Mir, H. Ashrafi, (2017). 'Investigation of Results of Scapular Assistant Test in Patients with Shoulder Impingement Syndrome and Rotator Cuff Tear: A Clinical Pilot Study', The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 6(1), pp.26. magiran.com/p1668508
روشنک کشاورز؛ سیامک بشردوست تجلی؛ سیدمحسن میر؛ حسین اشرفی. "بررسی نتایج آزمون همراهی کتف در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و پارگی نسبی عضلات چرخاننده کتف: یک مطالعه پایلوت". فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، 6 ،1 ، 1396، 26. magiran.com/p1668508
R. Keshavarz; S. Bashardoust; S.M. Mir; H. Ashrafi. "Investigation of Results of Scapular Assistant Test in Patients with Shoulder Impingement Syndrome and Rotator Cuff Tear: A Clinical Pilot Study", The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation, 6, 1, 2017, 26. magiran.com/p1668508
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال