ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین سرانجام ، محتشم محمدی، (1395). اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام، مجله مطالعات ایرانی، 15(30)، 81-100. magiran.com/p1668533
Amin Saranjam , Mohtasham Mohammadi, (2017). Existentialism in the Quatrains of Khayyam, Journal of The Iranian Studies, 15(30), 81-100. magiran.com/p1668533
امین سرانجام ، محتشم محمدی، اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام. مجله مطالعات ایرانی، 1395؛ 15(30): 81-100. magiran.com/p1668533
Amin Saranjam , Mohtasham Mohammadi, Existentialism in the Quatrains of Khayyam, Journal of The Iranian Studies, 2017; 15(30): 81-100. magiran.com/p1668533
امین سرانجام ، محتشم محمدی، "اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام"، مجله مطالعات ایرانی 15، شماره 30 (1395): 81-100. magiran.com/p1668533
Amin Saranjam , Mohtasham Mohammadi, "Existentialism in the Quatrains of Khayyam", Journal of The Iranian Studies 15, no.30 (2017): 81-100. magiran.com/p1668533
امین سرانجام ، محتشم محمدی، (1395). 'اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام'، مجله مطالعات ایرانی، 15(30)، صص.81-100. magiran.com/p1668533
Amin Saranjam , Mohtasham Mohammadi, (2017). 'Existentialism in the Quatrains of Khayyam', Journal of The Iranian Studies, 15(30), pp.81-100. magiran.com/p1668533
امین سرانجام ؛ محتشم محمدی. "اگزیستانسیالیسم در رباعیات خیام". مجله مطالعات ایرانی، 15 ،30 ، 1395، 81-100. magiran.com/p1668533
Amin Saranjam ; Mohtasham Mohammadi. "Existentialism in the Quatrains of Khayyam", Journal of The Iranian Studies, 15, 30, 2017, 81-100. magiran.com/p1668533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال