ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صالح آبادی، سبحان اسکینی، حامد تاجمیر ریاحی، (1396). بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین، نشریه تحقیقات مالی اسلامی، 6(11)، 89. magiran.com/p1668601
Ali Salehabadi, Sobhan Eskini, Hamed Tajmir Riyahi, (2017). Jurisprudential and Financial Investigation of Stock Index Futures and Suggestion of an Alternative Model, Islamic Financial Research, 6(11), 89. magiran.com/p1668601
علی صالح آبادی، سبحان اسکینی، حامد تاجمیر ریاحی، بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین. نشریه تحقیقات مالی اسلامی، 1396؛ 6(11): 89. magiran.com/p1668601
Ali Salehabadi, Sobhan Eskini, Hamed Tajmir Riyahi, Jurisprudential and Financial Investigation of Stock Index Futures and Suggestion of an Alternative Model, Islamic Financial Research, 2017; 6(11): 89. magiran.com/p1668601
علی صالح آبادی، سبحان اسکینی، حامد تاجمیر ریاحی، "بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین"، نشریه تحقیقات مالی اسلامی 6، شماره 11 (1396): 89. magiran.com/p1668601
Ali Salehabadi, Sobhan Eskini, Hamed Tajmir Riyahi, "Jurisprudential and Financial Investigation of Stock Index Futures and Suggestion of an Alternative Model", Islamic Financial Research 6, no.11 (2017): 89. magiran.com/p1668601
علی صالح آبادی، سبحان اسکینی، حامد تاجمیر ریاحی، (1396). 'بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین'، نشریه تحقیقات مالی اسلامی، 6(11)، صص.89. magiran.com/p1668601
Ali Salehabadi, Sobhan Eskini, Hamed Tajmir Riyahi, (2017). 'Jurisprudential and Financial Investigation of Stock Index Futures and Suggestion of an Alternative Model', Islamic Financial Research, 6(11), pp.89. magiran.com/p1668601
علی صالح آبادی؛ سبحان اسکینی؛ حامد تاجمیر ریاحی. "بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین". نشریه تحقیقات مالی اسلامی، 6 ،11 ، 1396، 89. magiran.com/p1668601
Ali Salehabadi; Sobhan Eskini; Hamed Tajmir Riyahi. "Jurisprudential and Financial Investigation of Stock Index Futures and Suggestion of an Alternative Model", Islamic Financial Research, 6, 11, 2017, 89. magiran.com/p1668601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال