ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حقیقت نیا ، عبدالرسول شیروانیان، محمدحسن حکمت، (1395). تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس)، مجله پژوهش های پنبه ایران، 4(1)، 61-76. magiran.com/p1668950
Hasan Haghighat Nia , Abdolrasool Shirvaniyan, Mohammad Hasan Hekmat, (2016). Effect of Different Levels of Irrigation and Plant Growth Regulatory of Pix on Yield of Cotton (Case Study: Darab, Fars), Iranian Journal of Cotton Researches, 4(1), 61-76. magiran.com/p1668950
حسن حقیقت نیا ، عبدالرسول شیروانیان، محمدحسن حکمت، تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس). مجله پژوهش های پنبه ایران، 1395؛ 4(1): 61-76. magiran.com/p1668950
Hasan Haghighat Nia , Abdolrasool Shirvaniyan, Mohammad Hasan Hekmat, Effect of Different Levels of Irrigation and Plant Growth Regulatory of Pix on Yield of Cotton (Case Study: Darab, Fars), Iranian Journal of Cotton Researches, 2016; 4(1): 61-76. magiran.com/p1668950
حسن حقیقت نیا ، عبدالرسول شیروانیان، محمدحسن حکمت، "تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس)"، مجله پژوهش های پنبه ایران 4، شماره 1 (1395): 61-76. magiran.com/p1668950
Hasan Haghighat Nia , Abdolrasool Shirvaniyan, Mohammad Hasan Hekmat, "Effect of Different Levels of Irrigation and Plant Growth Regulatory of Pix on Yield of Cotton (Case Study: Darab, Fars)", Iranian Journal of Cotton Researches 4, no.1 (2016): 61-76. magiran.com/p1668950
حسن حقیقت نیا ، عبدالرسول شیروانیان، محمدحسن حکمت، (1395). 'تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس)'، مجله پژوهش های پنبه ایران، 4(1)، صص.61-76. magiran.com/p1668950
Hasan Haghighat Nia , Abdolrasool Shirvaniyan, Mohammad Hasan Hekmat, (2016). 'Effect of Different Levels of Irrigation and Plant Growth Regulatory of Pix on Yield of Cotton (Case Study: Darab, Fars)', Iranian Journal of Cotton Researches, 4(1), pp.61-76. magiran.com/p1668950
حسن حقیقت نیا ؛ عبدالرسول شیروانیان؛ محمدحسن حکمت. "تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس)". مجله پژوهش های پنبه ایران، 4 ،1 ، 1395، 61-76. magiran.com/p1668950
Hasan Haghighat Nia ; Abdolrasool Shirvaniyan; Mohammad Hasan Hekmat. "Effect of Different Levels of Irrigation and Plant Growth Regulatory of Pix on Yield of Cotton (Case Study: Darab, Fars)", Iranian Journal of Cotton Researches, 4, 1, 2016, 61-76. magiran.com/p1668950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال