ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین حدادی، روح الله فائز، مسعود محسنی، عمران عالیشاه، (1395). بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی برروی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه، مجله پژوهش های پنبه ایران، 4(1)، 17-26. magiran.com/p1668955
Mohamad Hosein Hadadi , Rohollah Faez, Masoud Mohseni, Omran Alishah, (2016). Investigation effect of chemical and non-chemical materials on yield and yield component of cotton, Iranian Journal of Cotton Researches, 4(1), 17-26. magiran.com/p1668955
محمدحسین حدادی، روح الله فائز، مسعود محسنی، عمران عالیشاه، بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی برروی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه. مجله پژوهش های پنبه ایران، 1395؛ 4(1): 17-26. magiran.com/p1668955
Mohamad Hosein Hadadi , Rohollah Faez, Masoud Mohseni, Omran Alishah, Investigation effect of chemical and non-chemical materials on yield and yield component of cotton, Iranian Journal of Cotton Researches, 2016; 4(1): 17-26. magiran.com/p1668955
محمدحسین حدادی، روح الله فائز، مسعود محسنی، عمران عالیشاه، "بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی برروی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه"، مجله پژوهش های پنبه ایران 4، شماره 1 (1395): 17-26. magiran.com/p1668955
Mohamad Hosein Hadadi , Rohollah Faez, Masoud Mohseni, Omran Alishah, "Investigation effect of chemical and non-chemical materials on yield and yield component of cotton", Iranian Journal of Cotton Researches 4, no.1 (2016): 17-26. magiran.com/p1668955
محمدحسین حدادی، روح الله فائز، مسعود محسنی، عمران عالیشاه، (1395). 'بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی برروی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه'، مجله پژوهش های پنبه ایران، 4(1)، صص.17-26. magiran.com/p1668955
Mohamad Hosein Hadadi , Rohollah Faez, Masoud Mohseni, Omran Alishah, (2016). 'Investigation effect of chemical and non-chemical materials on yield and yield component of cotton', Iranian Journal of Cotton Researches, 4(1), pp.17-26. magiran.com/p1668955
محمدحسین حدادی؛ روح الله فائز؛ مسعود محسنی؛ عمران عالیشاه. "بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی برروی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه". مجله پژوهش های پنبه ایران، 4 ،1 ، 1395، 17-26. magiran.com/p1668955
Mohamad Hosein Hadadi ; Rohollah Faez; Masoud Mohseni; Omran Alishah. "Investigation effect of chemical and non-chemical materials on yield and yield component of cotton", Iranian Journal of Cotton Researches, 4, 1, 2016, 17-26. magiran.com/p1668955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال