ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایوب سخایی، مهران سهراب زاده، سیدسعید حسینی آرانی، (1395). بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران)، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 23(49)، 405-431. magiran.com/p1669060
Ayob Sakhaei , Mehran Sohrabzadeh, Seyed Saeed Hosseini Arani, (2017). Sociological factors influencing the tendency of students to vandalism (Case study: high school students in Tehran), Sociological Review, 23(49), 405-431. magiran.com/p1669060
ایوب سخایی، مهران سهراب زاده، سیدسعید حسینی آرانی، بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران). نشریه مطالعات جامعه شناختی، 1395؛ 23(49): 405-431. magiran.com/p1669060
Ayob Sakhaei , Mehran Sohrabzadeh, Seyed Saeed Hosseini Arani, Sociological factors influencing the tendency of students to vandalism (Case study: high school students in Tehran), Sociological Review, 2017; 23(49): 405-431. magiran.com/p1669060
ایوب سخایی، مهران سهراب زاده، سیدسعید حسینی آرانی، "بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران)"، نشریه مطالعات جامعه شناختی 23، شماره 49 (1395): 405-431. magiran.com/p1669060
Ayob Sakhaei , Mehran Sohrabzadeh, Seyed Saeed Hosseini Arani, "Sociological factors influencing the tendency of students to vandalism (Case study: high school students in Tehran)", Sociological Review 23, no.49 (2017): 405-431. magiran.com/p1669060
ایوب سخایی، مهران سهراب زاده، سیدسعید حسینی آرانی، (1395). 'بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران)'، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 23(49)، صص.405-431. magiran.com/p1669060
Ayob Sakhaei , Mehran Sohrabzadeh, Seyed Saeed Hosseini Arani, (2017). 'Sociological factors influencing the tendency of students to vandalism (Case study: high school students in Tehran)', Sociological Review, 23(49), pp.405-431. magiran.com/p1669060
ایوب سخایی؛ مهران سهراب زاده؛ سیدسعید حسینی آرانی. "بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش دانش آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران)". نشریه مطالعات جامعه شناختی، 23 ،49 ، 1395، 405-431. magiran.com/p1669060
Ayob Sakhaei ; Mehran Sohrabzadeh; Seyed Saeed Hosseini Arani. "Sociological factors influencing the tendency of students to vandalism (Case study: high school students in Tehran)", Sociological Review, 23, 49, 2017, 405-431. magiran.com/p1669060
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال