ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Milad Ahmadi Marzaleh, Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, (2017). Investigation of Relationship between Level of Awareness around Health, Safety and Environment Management System and Its Effects on Safety Climate and Risk Perception by Employees in an Iran Oil Refinery, 2015, Iranian Journal of health, Safety and environment, 4(2), 738-745. magiran.com/p1669391
Milad Ahmadi Marzaleh, Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, Investigation of Relationship between Level of Awareness around Health, Safety and Environment Management System and Its Effects on Safety Climate and Risk Perception by Employees in an Iran Oil Refinery, 2015, Iranian Journal of health, Safety and environment, 2017; 4(2): 738-745. magiran.com/p1669391
Milad Ahmadi Marzaleh, Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, "Investigation of Relationship between Level of Awareness around Health, Safety and Environment Management System and Its Effects on Safety Climate and Risk Perception by Employees in an Iran Oil Refinery, 2015", Iranian Journal of health, Safety and environment 4, no.2 (2017): 738-745. magiran.com/p1669391
Milad Ahmadi Marzaleh, Shahram Vosoughi, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg, (2017). 'Investigation of Relationship between Level of Awareness around Health, Safety and Environment Management System and Its Effects on Safety Climate and Risk Perception by Employees in an Iran Oil Refinery, 2015', Iranian Journal of health, Safety and environment, 4(2), pp.738-745. magiran.com/p1669391
Milad Ahmadi Marzaleh; Shahram Vosoughi; Amir Kavousi; Hosein Jameh Bozorg. "Investigation of Relationship between Level of Awareness around Health, Safety and Environment Management System and Its Effects on Safety Climate and Risk Perception by Employees in an Iran Oil Refinery, 2015", Iranian Journal of health, Safety and environment, 4, 2, 2017, 738-745. magiran.com/p1669391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال