ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد ، محمود شیری کهنو، آرزو فتحی، گیتی افشاری پور، (1395). مقایسه تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره نوجوانان دیابتی، نشریه پرستاری ایران، 29(103)، 33-40. magiran.com/p1669626
Asgari P., Bahramnezhad F., Shiri M., Fathi A., Afsharipour G, (2016). The Effect of Group Training and E-learning on Self -Perception in Diabetes Adolescents, Iran Journal of Nursing, 29(103), 33-40. magiran.com/p1669626
پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد ، محمود شیری کهنو، آرزو فتحی، گیتی افشاری پور، مقایسه تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره نوجوانان دیابتی. نشریه پرستاری ایران، 1395؛ 29(103): 33-40. magiran.com/p1669626
Asgari P., Bahramnezhad F., Shiri M., Fathi A., Afsharipour G, The Effect of Group Training and E-learning on Self -Perception in Diabetes Adolescents, Iran Journal of Nursing, 2016; 29(103): 33-40. magiran.com/p1669626
پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد ، محمود شیری کهنو، آرزو فتحی، گیتی افشاری پور، "مقایسه تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره نوجوانان دیابتی"، نشریه پرستاری ایران 29، شماره 103 (1395): 33-40. magiran.com/p1669626
Asgari P., Bahramnezhad F., Shiri M., Fathi A., Afsharipour G, "The Effect of Group Training and E-learning on Self -Perception in Diabetes Adolescents", Iran Journal of Nursing 29, no.103 (2016): 33-40. magiran.com/p1669626
پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد ، محمود شیری کهنو، آرزو فتحی، گیتی افشاری پور، (1395). 'مقایسه تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره نوجوانان دیابتی'، نشریه پرستاری ایران، 29(103)، صص.33-40. magiran.com/p1669626
Asgari P., Bahramnezhad F., Shiri M., Fathi A., Afsharipour G, (2016). 'The Effect of Group Training and E-learning on Self -Perception in Diabetes Adolescents', Iran Journal of Nursing, 29(103), pp.33-40. magiran.com/p1669626
پروانه عسکری؛ فاطمه بهرام نژاد ؛ محمود شیری کهنو؛ آرزو فتحی؛ گیتی افشاری پور. "مقایسه تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره نوجوانان دیابتی". نشریه پرستاری ایران، 29 ،103 ، 1395، 33-40. magiran.com/p1669626
Asgari P.; Bahramnezhad F.; Shiri M.; Fathi A.; Afsharipour G. "The Effect of Group Training and E-learning on Self -Perception in Diabetes Adolescents", Iran Journal of Nursing, 29, 103, 2016, 33-40. magiran.com/p1669626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال