ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، (1396). مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهش های پزشکی، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(6)، 432-437. magiran.com/p1669875
Mansoureh Feizabadi, Fatemeh Fahimnia, Nader Naghshineh, Shahram Tofighi, Alireza Mosavi Jarrahi, (2017). A Review of Impact Assessment Indicators of Medical Research, Health Information Management, 13(6), 432-437. magiran.com/p1669875
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهش های پزشکی. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1396؛ 13(6): 432-437. magiran.com/p1669875
Mansoureh Feizabadi, Fatemeh Fahimnia, Nader Naghshineh, Shahram Tofighi, Alireza Mosavi Jarrahi, A Review of Impact Assessment Indicators of Medical Research, Health Information Management, 2017; 13(6): 432-437. magiran.com/p1669875
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، "مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهش های پزشکی"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 13، شماره 6 (1396): 432-437. magiran.com/p1669875
Mansoureh Feizabadi, Fatemeh Fahimnia, Nader Naghshineh, Shahram Tofighi, Alireza Mosavi Jarrahi, "A Review of Impact Assessment Indicators of Medical Research", Health Information Management 13, no.6 (2017): 432-437. magiran.com/p1669875
منصوره فیض آبادی، فاطمه فهیم نیا، نادر نقشینه، شهرام توفیقی، علیرضا موسوی جراحی، (1396). 'مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهش های پزشکی'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(6)، صص.432-437. magiran.com/p1669875
Mansoureh Feizabadi, Fatemeh Fahimnia, Nader Naghshineh, Shahram Tofighi, Alireza Mosavi Jarrahi, (2017). 'A Review of Impact Assessment Indicators of Medical Research', Health Information Management, 13(6), pp.432-437. magiran.com/p1669875
منصوره فیض آبادی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ شهرام توفیقی؛ علیرضا موسوی جراحی. "مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهش های پزشکی". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13 ،6 ، 1396، 432-437. magiran.com/p1669875
Mansoureh Feizabadi; Fatemeh Fahimnia; Nader Naghshineh; Shahram Tofighi; Alireza Mosavi Jarrahi. "A Review of Impact Assessment Indicators of Medical Research", Health Information Management, 13, 6, 2017, 432-437. magiran.com/p1669875
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال