ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم صباحی، لیلا احمدیان، رضوان انصاری، فاطمه صالحی، مقدمه میرزایی، (1396). دیدگاه بیماران قلبی در خصوص اهمیت کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان آن ها، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(6)، 394-398. magiran.com/p1669884
Azam Sabahi, Leila Ahmadian, Rezvan Ansari, Fatemeh Salehi, Moghadameh Mirzaei, (2017). The Viewpoint of Patients with Cardiovascular Disease‎ Regarding the Importance of Health Knowledge Acquisition and its Role in the Treatment Process, Health Information Management, 13(6), 394-398. magiran.com/p1669884
اعظم صباحی، لیلا احمدیان، رضوان انصاری، فاطمه صالحی، مقدمه میرزایی، دیدگاه بیماران قلبی در خصوص اهمیت کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان آن ها. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1396؛ 13(6): 394-398. magiran.com/p1669884
Azam Sabahi, Leila Ahmadian, Rezvan Ansari, Fatemeh Salehi, Moghadameh Mirzaei, The Viewpoint of Patients with Cardiovascular Disease‎ Regarding the Importance of Health Knowledge Acquisition and its Role in the Treatment Process, Health Information Management, 2017; 13(6): 394-398. magiran.com/p1669884
اعظم صباحی، لیلا احمدیان، رضوان انصاری، فاطمه صالحی، مقدمه میرزایی، "دیدگاه بیماران قلبی در خصوص اهمیت کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان آن ها"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 13، شماره 6 (1396): 394-398. magiran.com/p1669884
Azam Sabahi, Leila Ahmadian, Rezvan Ansari, Fatemeh Salehi, Moghadameh Mirzaei, "The Viewpoint of Patients with Cardiovascular Disease‎ Regarding the Importance of Health Knowledge Acquisition and its Role in the Treatment Process", Health Information Management 13, no.6 (2017): 394-398. magiran.com/p1669884
اعظم صباحی، لیلا احمدیان، رضوان انصاری، فاطمه صالحی، مقدمه میرزایی، (1396). 'دیدگاه بیماران قلبی در خصوص اهمیت کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان آن ها'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13(6)، صص.394-398. magiran.com/p1669884
Azam Sabahi, Leila Ahmadian, Rezvan Ansari, Fatemeh Salehi, Moghadameh Mirzaei, (2017). 'The Viewpoint of Patients with Cardiovascular Disease‎ Regarding the Importance of Health Knowledge Acquisition and its Role in the Treatment Process', Health Information Management, 13(6), pp.394-398. magiran.com/p1669884
اعظم صباحی؛ لیلا احمدیان؛ رضوان انصاری؛ فاطمه صالحی؛ مقدمه میرزایی. "دیدگاه بیماران قلبی در خصوص اهمیت کسب دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان آن ها". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 13 ،6 ، 1396، 394-398. magiran.com/p1669884
Azam Sabahi; Leila Ahmadian; Rezvan Ansari; Fatemeh Salehi; Moghadameh Mirzaei. "The Viewpoint of Patients with Cardiovascular Disease‎ Regarding the Importance of Health Knowledge Acquisition and its Role in the Treatment Process", Health Information Management, 13, 6, 2017, 394-398. magiran.com/p1669884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال