ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله فراهانی، محمد صاحب الزمانی، سارا افشاری آزاد، (1396). بررسی رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 27(1)، 71-75. magiran.com/p1669890
Hojjatollah Farahani, Mohammad Sahebalzamani, Sara Afshari Azad, (2017). Investigating the relationship between depression and social support in hemodialysis patients referred to educational Hospitals of Mazandaran Uuiversity of Medical Sciences in 2015, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 27(1), 71-75. magiran.com/p1669890
حجت الله فراهانی، محمد صاحب الزمانی، سارا افشاری آزاد، بررسی رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1396؛ 27(1): 71-75. magiran.com/p1669890
Hojjatollah Farahani, Mohammad Sahebalzamani, Sara Afshari Azad, Investigating the relationship between depression and social support in hemodialysis patients referred to educational Hospitals of Mazandaran Uuiversity of Medical Sciences in 2015, Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 2017; 27(1): 71-75. magiran.com/p1669890
حجت الله فراهانی، محمد صاحب الزمانی، سارا افشاری آزاد، "بررسی رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 27، شماره 1 (1396): 71-75. magiran.com/p1669890
Hojjatollah Farahani, Mohammad Sahebalzamani, Sara Afshari Azad, "Investigating the relationship between depression and social support in hemodialysis patients referred to educational Hospitals of Mazandaran Uuiversity of Medical Sciences in 2015", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch 27, no.1 (2017): 71-75. magiran.com/p1669890
حجت الله فراهانی، محمد صاحب الزمانی، سارا افشاری آزاد، (1396). 'بررسی رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394'، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 27(1)، صص.71-75. magiran.com/p1669890
Hojjatollah Farahani, Mohammad Sahebalzamani, Sara Afshari Azad, (2017). 'Investigating the relationship between depression and social support in hemodialysis patients referred to educational Hospitals of Mazandaran Uuiversity of Medical Sciences in 2015', Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 27(1), pp.71-75. magiran.com/p1669890
حجت الله فراهانی؛ محمد صاحب الزمانی؛ سارا افشاری آزاد. "بررسی رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394". فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 27 ،1 ، 1396، 71-75. magiran.com/p1669890
Hojjatollah Farahani; Mohammad Sahebalzamani; Sara Afshari Azad. "Investigating the relationship between depression and social support in hemodialysis patients referred to educational Hospitals of Mazandaran Uuiversity of Medical Sciences in 2015", Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch, 27, 1, 2017, 71-75. magiran.com/p1669890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال