ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی حسینی آزاد، حجه الإسلام مسعود راعی، (1395). ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه گفتگوهای میان دینی، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 5(10)، 9. magiran.com/p1669977
Seyed Ali Hosseini Azad, Masoud Raei, (2016). Promotion of Respect to Human Right's Norms and Rules in Shadow of Inter-Religious Dialogues, , 5(10), 9. magiran.com/p1669977
سیدعلی حسینی آزاد، حجه الإسلام مسعود راعی، ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه گفتگوهای میان دینی. فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 1395؛ 5(10): 9. magiran.com/p1669977
Seyed Ali Hosseini Azad, Masoud Raei, Promotion of Respect to Human Right's Norms and Rules in Shadow of Inter-Religious Dialogues, , 2016; 5(10): 9. magiran.com/p1669977
سیدعلی حسینی آزاد، حجه الإسلام مسعود راعی، "ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه گفتگوهای میان دینی"، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی 5، شماره 10 (1395): 9. magiran.com/p1669977
Seyed Ali Hosseini Azad, Masoud Raei, "Promotion of Respect to Human Right's Norms and Rules in Shadow of Inter-Religious Dialogues", 5, no.10 (2016): 9. magiran.com/p1669977
سیدعلی حسینی آزاد، حجه الإسلام مسعود راعی، (1395). 'ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه گفتگوهای میان دینی'، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 5(10)، صص.9. magiran.com/p1669977
Seyed Ali Hosseini Azad, Masoud Raei, (2016). 'Promotion of Respect to Human Right's Norms and Rules in Shadow of Inter-Religious Dialogues', , 5(10), pp.9. magiran.com/p1669977
سیدعلی حسینی آزاد؛ حجه الإسلام مسعود راعی. "ترویج احترام به هنجارها و قواعد حقوق بشری در سایه گفتگوهای میان دینی". فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 5 ،10 ، 1395، 9. magiran.com/p1669977
Seyed Ali Hosseini Azad; Masoud Raei. "Promotion of Respect to Human Right's Norms and Rules in Shadow of Inter-Religious Dialogues", , 5, 10, 2016, 9. magiran.com/p1669977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال