ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، (1395). بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری، مجله به زراعی کشاورزی، 18(3)، 639-653. magiran.com/p1669992
Zahra Noori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yaser Yaghoubian, Valiollah Ghasemi Omran, (2016). Investigation of antioxidant enzymes activity and photosynthetic pigments content changes of stevia medicinal plant inoculated with Piriformospora indica fungi under salt stress, Journal of Crop Improvment, 18(3), 639-653. magiran.com/p1669992
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری. مجله به زراعی کشاورزی، 1395؛ 18(3): 639-653. magiran.com/p1669992
Zahra Noori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yaser Yaghoubian, Valiollah Ghasemi Omran, Investigation of antioxidant enzymes activity and photosynthetic pigments content changes of stevia medicinal plant inoculated with Piriformospora indica fungi under salt stress, Journal of Crop Improvment, 2016; 18(3): 639-653. magiran.com/p1669992
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، "بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری"، مجله به زراعی کشاورزی 18، شماره 3 (1395): 639-653. magiran.com/p1669992
Zahra Noori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yaser Yaghoubian, Valiollah Ghasemi Omran, "Investigation of antioxidant enzymes activity and photosynthetic pigments content changes of stevia medicinal plant inoculated with Piriformospora indica fungi under salt stress", Journal of Crop Improvment 18, no.3 (2016): 639-653. magiran.com/p1669992
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، (1395). 'بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری'، مجله به زراعی کشاورزی، 18(3)، صص.639-653. magiran.com/p1669992
Zahra Noori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yaser Yaghoubian, Valiollah Ghasemi Omran, (2016). 'Investigation of antioxidant enzymes activity and photosynthetic pigments content changes of stevia medicinal plant inoculated with Piriformospora indica fungi under salt stress', Journal of Crop Improvment, 18(3), pp.639-653. magiran.com/p1669992
زهرا نوری آکندی؛ همت الله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ ولی الله قاسمی عمران. "بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری". مجله به زراعی کشاورزی، 18 ،3 ، 1395، 639-653. magiran.com/p1669992
Zahra Noori Akandi; Hemmatollah Pirdashti; Yaser Yaghoubian; Valiollah Ghasemi Omran. "Investigation of antioxidant enzymes activity and photosynthetic pigments content changes of stevia medicinal plant inoculated with Piriformospora indica fungi under salt stress", Journal of Crop Improvment, 18, 3, 2016, 639-653. magiran.com/p1669992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال