ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد توکلی پور، امیر عباس علیزمانی، علیرضا پارسا، ناصر محمدی، (1395). زبان دین از دیدگاه غزالی، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 14(2)، 25-46. magiran.com/p1670070
Mohammad Tavakkolipoor, Amir Abbas Alizamani, Alireza Parsa, Naser Mohamadi, (2017). Al-Ghazali on Religious Language, Philosophy Of Religion Research , 14(2), 25-46. magiran.com/p1670070
محمد توکلی پور، امیر عباس علیزمانی، علیرضا پارسا، ناصر محمدی، زبان دین از دیدگاه غزالی. پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 1395؛ 14(2): 25-46. magiran.com/p1670070
Mohammad Tavakkolipoor, Amir Abbas Alizamani, Alireza Parsa, Naser Mohamadi, Al-Ghazali on Religious Language, Philosophy Of Religion Research , 2017; 14(2): 25-46. magiran.com/p1670070
محمد توکلی پور، امیر عباس علیزمانی، علیرضا پارسا، ناصر محمدی، "زبان دین از دیدگاه غزالی"، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 14، شماره 2 (1395): 25-46. magiran.com/p1670070
Mohammad Tavakkolipoor, Amir Abbas Alizamani, Alireza Parsa, Naser Mohamadi, "Al-Ghazali on Religious Language", Philosophy Of Religion Research 14, no.2 (2017): 25-46. magiran.com/p1670070
محمد توکلی پور، امیر عباس علیزمانی، علیرضا پارسا، ناصر محمدی، (1395). 'زبان دین از دیدگاه غزالی'، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 14(2)، صص.25-46. magiran.com/p1670070
Mohammad Tavakkolipoor, Amir Abbas Alizamani, Alireza Parsa, Naser Mohamadi, (2017). 'Al-Ghazali on Religious Language', Philosophy Of Religion Research , 14(2), pp.25-46. magiran.com/p1670070
محمد توکلی پور؛ امیر عباس علیزمانی؛ علیرضا پارسا؛ ناصر محمدی. "زبان دین از دیدگاه غزالی". پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 14 ،2 ، 1395، 25-46. magiran.com/p1670070
Mohammad Tavakkolipoor; Amir Abbas Alizamani; Alireza Parsa; Naser Mohamadi. "Al-Ghazali on Religious Language", Philosophy Of Religion Research , 14, 2, 2017, 25-46. magiran.com/p1670070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال