ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عباس، منصوره میرزایی، اسماعیل یاسینی، معصومه حسنی طباطبایی، لادن رنجبر عمرانی، محمد جواد خرازی فرد، مهدی پورنقدی، (1394). بررسی اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با xylene و اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان self adhesive، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 27(4)، 204-211. magiran.com/p1670371
M. Abasi, M. Mirzaee, E. Yassine, M. Hasanitabatabaee, L. Ranjbar Omrani, Mj. Kharazifard, M. Pournaghdi, (2016). Effect of Intracanal Dentin Conditioning with Xylene, Phosphoric Acid and Chlorhexidine on Bond Strength to Glass Fiber Post with Self-Adhesive Cement, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 27(4), 204-211. magiran.com/p1670371
مهدی عباس، منصوره میرزایی، اسماعیل یاسینی، معصومه حسنی طباطبایی، لادن رنجبر عمرانی، محمد جواد خرازی فرد، مهدی پورنقدی، بررسی اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با xylene و اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان self adhesive. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 1394؛ 27(4): 204-211. magiran.com/p1670371
M. Abasi, M. Mirzaee, E. Yassine, M. Hasanitabatabaee, L. Ranjbar Omrani, Mj. Kharazifard, M. Pournaghdi, Effect of Intracanal Dentin Conditioning with Xylene, Phosphoric Acid and Chlorhexidine on Bond Strength to Glass Fiber Post with Self-Adhesive Cement, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 2016; 27(4): 204-211. magiran.com/p1670371
مهدی عباس، منصوره میرزایی، اسماعیل یاسینی، معصومه حسنی طباطبایی، لادن رنجبر عمرانی، محمد جواد خرازی فرد، مهدی پورنقدی، "بررسی اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با xylene و اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان self adhesive"، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 27، شماره 4 (1394): 204-211. magiran.com/p1670371
M. Abasi, M. Mirzaee, E. Yassine, M. Hasanitabatabaee, L. Ranjbar Omrani, Mj. Kharazifard, M. Pournaghdi, "Effect of Intracanal Dentin Conditioning with Xylene, Phosphoric Acid and Chlorhexidine on Bond Strength to Glass Fiber Post with Self-Adhesive Cement", Journal of Islamic Dental Association of IRAN 27, no.4 (2016): 204-211. magiran.com/p1670371
مهدی عباس، منصوره میرزایی، اسماعیل یاسینی، معصومه حسنی طباطبایی، لادن رنجبر عمرانی، محمد جواد خرازی فرد، مهدی پورنقدی، (1394). 'بررسی اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با xylene و اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان self adhesive'، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 27(4)، صص.204-211. magiran.com/p1670371
M. Abasi, M. Mirzaee, E. Yassine, M. Hasanitabatabaee, L. Ranjbar Omrani, Mj. Kharazifard, M. Pournaghdi, (2016). 'Effect of Intracanal Dentin Conditioning with Xylene, Phosphoric Acid and Chlorhexidine on Bond Strength to Glass Fiber Post with Self-Adhesive Cement', Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 27(4), pp.204-211. magiran.com/p1670371
مهدی عباس؛ منصوره میرزایی؛ اسماعیل یاسینی؛ معصومه حسنی طباطبایی؛ لادن رنجبر عمرانی؛ محمد جواد خرازی فرد؛ مهدی پورنقدی. "بررسی اثر آماده سازی عاج داخل کانال ریشه با xylene و اسیدفسفریک و کلرهگزیدین بر استحکام باند گلاس فایبر پست با سمان self adhesive". مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 27 ،4 ، 1394، 204-211. magiran.com/p1670371
M. Abasi; M. Mirzaee; E. Yassine; M. Hasanitabatabaee; L. Ranjbar Omrani; Mj. Kharazifard; M. Pournaghdi. "Effect of Intracanal Dentin Conditioning with Xylene, Phosphoric Acid and Chlorhexidine on Bond Strength to Glass Fiber Post with Self-Adhesive Cement", Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 27, 4, 2016, 204-211. magiran.com/p1670371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال