ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مونا نوروزی، علی اسکندری زاده، نیلوفر شادمان، مریم مفیدی، صفا منافی، (1394). بررسی استحکام و دوام باند یک ادهزیو جدید به عاج سطحی دندان با دو روش Etch and rinse و Self-etch: مطالعه آزمایشگاهی، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 27(4)، 197-203. magiran.com/p1670373
Safa Manafi, Ali Eskandari Zadeh, Niloofar Shademan, Maryam Mofidi, Mona Norozy, (2016). Strength and Durability of a New Adhesive Bond to Superficial Dentin Using Etch and Rinse and Self-Etch Systems: An In Vitro Study, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 27(4), 197-203. magiran.com/p1670373
مونا نوروزی، علی اسکندری زاده، نیلوفر شادمان، مریم مفیدی، صفا منافی، بررسی استحکام و دوام باند یک ادهزیو جدید به عاج سطحی دندان با دو روش Etch and rinse و Self-etch: مطالعه آزمایشگاهی. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 1394؛ 27(4): 197-203. magiran.com/p1670373
Safa Manafi, Ali Eskandari Zadeh, Niloofar Shademan, Maryam Mofidi, Mona Norozy, Strength and Durability of a New Adhesive Bond to Superficial Dentin Using Etch and Rinse and Self-Etch Systems: An In Vitro Study, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 2016; 27(4): 197-203. magiran.com/p1670373
مونا نوروزی، علی اسکندری زاده، نیلوفر شادمان، مریم مفیدی، صفا منافی، "بررسی استحکام و دوام باند یک ادهزیو جدید به عاج سطحی دندان با دو روش Etch and rinse و Self-etch: مطالعه آزمایشگاهی"، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 27، شماره 4 (1394): 197-203. magiran.com/p1670373
Safa Manafi, Ali Eskandari Zadeh, Niloofar Shademan, Maryam Mofidi, Mona Norozy, "Strength and Durability of a New Adhesive Bond to Superficial Dentin Using Etch and Rinse and Self-Etch Systems: An In Vitro Study", Journal of Islamic Dental Association of IRAN 27, no.4 (2016): 197-203. magiran.com/p1670373
مونا نوروزی، علی اسکندری زاده، نیلوفر شادمان، مریم مفیدی، صفا منافی، (1394). 'بررسی استحکام و دوام باند یک ادهزیو جدید به عاج سطحی دندان با دو روش Etch and rinse و Self-etch: مطالعه آزمایشگاهی'، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 27(4)، صص.197-203. magiran.com/p1670373
Safa Manafi, Ali Eskandari Zadeh, Niloofar Shademan, Maryam Mofidi, Mona Norozy, (2016). 'Strength and Durability of a New Adhesive Bond to Superficial Dentin Using Etch and Rinse and Self-Etch Systems: An In Vitro Study', Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 27(4), pp.197-203. magiran.com/p1670373
مونا نوروزی؛ علی اسکندری زاده؛ نیلوفر شادمان؛ مریم مفیدی؛ صفا منافی. "بررسی استحکام و دوام باند یک ادهزیو جدید به عاج سطحی دندان با دو روش Etch and rinse و Self-etch: مطالعه آزمایشگاهی". مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 27 ،4 ، 1394، 197-203. magiran.com/p1670373
Safa Manafi; Ali Eskandari Zadeh; Niloofar Shademan; Maryam Mofidi; Mona Norozy. "Strength and Durability of a New Adhesive Bond to Superficial Dentin Using Etch and Rinse and Self-Etch Systems: An In Vitro Study", Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 27, 4, 2016, 197-203. magiran.com/p1670373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال