ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ژیان پور، زهرا ناجی اصفهانی، مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، (1395). شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال، فصلنامه مهارت آموزی، 4(15)، 79. magiran.com/p1671072
Mehdi Zhianpour, Zahra Najiesfahani, Mina Jalali, Mahvash Khademolfogharaye, (2016). Pathology of Workshop's Safety and Health in Esfahan Provincial Technical and Vocational Training Head Office, Quarterly Journal of Skill Training, 4(15), 79. magiran.com/p1671072
مهدی ژیان پور، زهرا ناجی اصفهانی، مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال. فصلنامه مهارت آموزی، 1395؛ 4(15): 79. magiran.com/p1671072
Mehdi Zhianpour, Zahra Najiesfahani, Mina Jalali, Mahvash Khademolfogharaye, Pathology of Workshop's Safety and Health in Esfahan Provincial Technical and Vocational Training Head Office, Quarterly Journal of Skill Training, 2016; 4(15): 79. magiran.com/p1671072
مهدی ژیان پور، زهرا ناجی اصفهانی، مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، "شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال"، فصلنامه مهارت آموزی 4، شماره 15 (1395): 79. magiran.com/p1671072
Mehdi Zhianpour, Zahra Najiesfahani, Mina Jalali, Mahvash Khademolfogharaye, "Pathology of Workshop's Safety and Health in Esfahan Provincial Technical and Vocational Training Head Office", Quarterly Journal of Skill Training 4, no.15 (2016): 79. magiran.com/p1671072
مهدی ژیان پور، زهرا ناجی اصفهانی، مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، (1395). 'شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال'، فصلنامه مهارت آموزی، 4(15)، صص.79. magiran.com/p1671072
Mehdi Zhianpour, Zahra Najiesfahani, Mina Jalali, Mahvash Khademolfogharaye, (2016). 'Pathology of Workshop's Safety and Health in Esfahan Provincial Technical and Vocational Training Head Office', Quarterly Journal of Skill Training, 4(15), pp.79. magiran.com/p1671072
مهدی ژیان پور؛ زهرا ناجی اصفهانی؛ مینا جلالی؛ مهوش خادم الفقرایی. "شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال". فصلنامه مهارت آموزی، 4 ،15 ، 1395، 79. magiran.com/p1671072
Mehdi Zhianpour; Zahra Najiesfahani; Mina Jalali; Mahvash Khademolfogharaye. "Pathology of Workshop's Safety and Health in Esfahan Provincial Technical and Vocational Training Head Office", Quarterly Journal of Skill Training, 4, 15, 2016, 79. magiran.com/p1671072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال