ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میر نجف موسوی، ابوالفضل مشکینی، محمد ویسیان، معصومه حسینی، (1395). ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 11(37)، 89-101. magiran.com/p1671120
Mirnajaf Mousavi, Abolfazl Meshkini, M. Veysian, M. Hosseini, (2017). Assess the Levels of development Health services With the model Multiple Criteria Decision Making(Case study: city of Khorasan Razavi province), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 11(37), 89-101. magiran.com/p1671120
میر نجف موسوی، ابوالفضل مشکینی، محمد ویسیان، معصومه حسینی، ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1395؛ 11(37): 89-101. magiran.com/p1671120
Mirnajaf Mousavi, Abolfazl Meshkini, M. Veysian, M. Hosseini, Assess the Levels of development Health services With the model Multiple Criteria Decision Making(Case study: city of Khorasan Razavi province), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2017; 11(37): 89-101. magiran.com/p1671120
میر نجف موسوی، ابوالفضل مشکینی، محمد ویسیان، معصومه حسینی، "ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 11، شماره 37 (1395): 89-101. magiran.com/p1671120
Mirnajaf Mousavi, Abolfazl Meshkini, M. Veysian, M. Hosseini, "Assess the Levels of development Health services With the model Multiple Criteria Decision Making(Case study: city of Khorasan Razavi province)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 11, no.37 (2017): 89-101. magiran.com/p1671120
میر نجف موسوی، ابوالفضل مشکینی، محمد ویسیان، معصومه حسینی، (1395). 'ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 11(37)، صص.89-101. magiran.com/p1671120
Mirnajaf Mousavi, Abolfazl Meshkini, M. Veysian, M. Hosseini, (2017). 'Assess the Levels of development Health services With the model Multiple Criteria Decision Making(Case study: city of Khorasan Razavi province)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 11(37), pp.89-101. magiran.com/p1671120
میر نجف موسوی؛ ابوالفضل مشکینی؛ محمد ویسیان؛ معصومه حسینی. "ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 11 ،37 ، 1395، 89-101. magiran.com/p1671120
Mirnajaf Mousavi; Abolfazl Meshkini; M. Veysian; M. Hosseini. "Assess the Levels of development Health services With the model Multiple Criteria Decision Making(Case study: city of Khorasan Razavi province)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 11, 37, 2017, 89-101. magiran.com/p1671120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال