ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رهبر، علی چایی بخش لنگرودی، (1396). مقایسه ای بین تجزیه حالت تجربی و تبدیل موجک در تشخیص نابالانسی ماشین دوار با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بهینه، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(2)، 325-332. magiran.com/p1672082
Mohammad Rahbar, Ali Chaibakhsh , (2017). Comparison between empirical mode decomposition and wavelet transform for unbalance detection on rotating machinery using optimized support vector machine, Modares Mechanical Engineering, 17(2), 325-332. magiran.com/p1672082
محمد رهبر، علی چایی بخش لنگرودی، مقایسه ای بین تجزیه حالت تجربی و تبدیل موجک در تشخیص نابالانسی ماشین دوار با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بهینه. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(2): 325-332. magiran.com/p1672082
Mohammad Rahbar, Ali Chaibakhsh , Comparison between empirical mode decomposition and wavelet transform for unbalance detection on rotating machinery using optimized support vector machine, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(2): 325-332. magiran.com/p1672082
محمد رهبر، علی چایی بخش لنگرودی، "مقایسه ای بین تجزیه حالت تجربی و تبدیل موجک در تشخیص نابالانسی ماشین دوار با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بهینه"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 2 (1396): 325-332. magiran.com/p1672082
Mohammad Rahbar, Ali Chaibakhsh , "Comparison between empirical mode decomposition and wavelet transform for unbalance detection on rotating machinery using optimized support vector machine", Modares Mechanical Engineering 17, no.2 (2017): 325-332. magiran.com/p1672082
محمد رهبر، علی چایی بخش لنگرودی، (1396). 'مقایسه ای بین تجزیه حالت تجربی و تبدیل موجک در تشخیص نابالانسی ماشین دوار با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بهینه'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(2)، صص.325-332. magiran.com/p1672082
Mohammad Rahbar, Ali Chaibakhsh , (2017). 'Comparison between empirical mode decomposition and wavelet transform for unbalance detection on rotating machinery using optimized support vector machine', Modares Mechanical Engineering, 17(2), pp.325-332. magiran.com/p1672082
محمد رهبر؛ علی چایی بخش لنگرودی. "مقایسه ای بین تجزیه حالت تجربی و تبدیل موجک در تشخیص نابالانسی ماشین دوار با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بهینه". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،2 ، 1396، 325-332. magiran.com/p1672082
Mohammad Rahbar; Ali Chaibakhsh . "Comparison between empirical mode decomposition and wavelet transform for unbalance detection on rotating machinery using optimized support vector machine", Modares Mechanical Engineering, 17, 2, 2017, 325-332. magiran.com/p1672082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال