ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری، علی فوادالدینی، (1396). اثرات نرخ تعویض هوا بر آسایش، کیفیت هوا و مصرف انرژی در یک سالن اجتماعات دارای سیستم توزیع هوای زیرسطحی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(2)، 284-294. magiran.com/p1672086
Mahdi Afzalian, Seyed Alireza Zolfaghari , Ali Foadadini, (2017). Effects of air change rate on comfort, air quality and energy consumption in an amphitheater with under-floor air distribution system, Modares Mechanical Engineering, 17(2), 284-294. magiran.com/p1672086
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری، علی فوادالدینی، اثرات نرخ تعویض هوا بر آسایش، کیفیت هوا و مصرف انرژی در یک سالن اجتماعات دارای سیستم توزیع هوای زیرسطحی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(2): 284-294. magiran.com/p1672086
Mahdi Afzalian, Seyed Alireza Zolfaghari , Ali Foadadini, Effects of air change rate on comfort, air quality and energy consumption in an amphitheater with under-floor air distribution system, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(2): 284-294. magiran.com/p1672086
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری، علی فوادالدینی، "اثرات نرخ تعویض هوا بر آسایش، کیفیت هوا و مصرف انرژی در یک سالن اجتماعات دارای سیستم توزیع هوای زیرسطحی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 2 (1396): 284-294. magiran.com/p1672086
Mahdi Afzalian, Seyed Alireza Zolfaghari , Ali Foadadini, "Effects of air change rate on comfort, air quality and energy consumption in an amphitheater with under-floor air distribution system", Modares Mechanical Engineering 17, no.2 (2017): 284-294. magiran.com/p1672086
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری، علی فوادالدینی، (1396). 'اثرات نرخ تعویض هوا بر آسایش، کیفیت هوا و مصرف انرژی در یک سالن اجتماعات دارای سیستم توزیع هوای زیرسطحی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(2)، صص.284-294. magiran.com/p1672086
Mahdi Afzalian, Seyed Alireza Zolfaghari , Ali Foadadini, (2017). 'Effects of air change rate on comfort, air quality and energy consumption in an amphitheater with under-floor air distribution system', Modares Mechanical Engineering, 17(2), pp.284-294. magiran.com/p1672086
مهدی افضلیان؛ سید علیرضا ذوالفقاری؛ علی فوادالدینی. "اثرات نرخ تعویض هوا بر آسایش، کیفیت هوا و مصرف انرژی در یک سالن اجتماعات دارای سیستم توزیع هوای زیرسطحی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،2 ، 1396، 284-294. magiran.com/p1672086
Mahdi Afzalian; Seyed Alireza Zolfaghari ; Ali Foadadini. "Effects of air change rate on comfort, air quality and energy consumption in an amphitheater with under-floor air distribution system", Modares Mechanical Engineering, 17, 2, 2017, 284-294. magiran.com/p1672086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال