ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس محمدی، کیوان حسینی صفری، محسن رحمانی، (1395). تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی دایره ای با رویه های هدفمند تحت شرایط تکیه گاهی گیردار، نشریه شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک، 9(4)، 631-646. magiran.com/p1672127
Younes Mohammadi, Keivan H. Safari, Mohsen Rahmani, (2017). Free vibration analysis of circular sandwich plates with clamped FG face sheets, Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering, 9(4), 631-646. magiran.com/p1672127
یونس محمدی، کیوان حسینی صفری، محسن رحمانی، تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی دایره ای با رویه های هدفمند تحت شرایط تکیه گاهی گیردار. نشریه شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک، 1395؛ 9(4): 631-646. magiran.com/p1672127
Younes Mohammadi, Keivan H. Safari, Mohsen Rahmani, Free vibration analysis of circular sandwich plates with clamped FG face sheets, Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering, 2017; 9(4): 631-646. magiran.com/p1672127
یونس محمدی، کیوان حسینی صفری، محسن رحمانی، "تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی دایره ای با رویه های هدفمند تحت شرایط تکیه گاهی گیردار"، نشریه شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک 9، شماره 4 (1395): 631-646. magiran.com/p1672127
Younes Mohammadi, Keivan H. Safari, Mohsen Rahmani, "Free vibration analysis of circular sandwich plates with clamped FG face sheets", Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 9, no.4 (2017): 631-646. magiran.com/p1672127
یونس محمدی، کیوان حسینی صفری، محسن رحمانی، (1395). 'تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی دایره ای با رویه های هدفمند تحت شرایط تکیه گاهی گیردار'، نشریه شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک، 9(4)، صص.631-646. magiran.com/p1672127
Younes Mohammadi, Keivan H. Safari, Mohsen Rahmani, (2017). 'Free vibration analysis of circular sandwich plates with clamped FG face sheets', Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering, 9(4), pp.631-646. magiran.com/p1672127
یونس محمدی؛ کیوان حسینی صفری؛ محسن رحمانی. "تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی دایره ای با رویه های هدفمند تحت شرایط تکیه گاهی گیردار". نشریه شبیه سازی و تحلیل تکنولوژی های نوین در مهندسی مکانیک، 9 ،4 ، 1395، 631-646. magiran.com/p1672127
Younes Mohammadi; Keivan H. Safari; Mohsen Rahmani. "Free vibration analysis of circular sandwich plates with clamped FG face sheets", Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering, 9, 4, 2017, 631-646. magiran.com/p1672127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال