ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود رحیمی سجاسی، مختار مولایی توتا خانه، (1395). بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام»، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 4(2)، 133-158. magiran.com/p1672138
Davood Rahimisojasi, Mokhtar Molaei Totakhaneh, (2016). Studying the Relationship between Types of Self in Self-Disclosure of Youths in Social Networks: A Case Study of Cloob.com, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 4(2), 133-158. magiran.com/p1672138
داود رحیمی سجاسی، مختار مولایی توتا خانه، بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام». فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1395؛ 4(2): 133-158. magiran.com/p1672138
Davood Rahimisojasi, Mokhtar Molaei Totakhaneh, Studying the Relationship between Types of Self in Self-Disclosure of Youths in Social Networks: A Case Study of Cloob.com, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2016; 4(2): 133-158. magiran.com/p1672138
داود رحیمی سجاسی، مختار مولایی توتا خانه، "بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام»"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 4، شماره 2 (1395): 133-158. magiran.com/p1672138
Davood Rahimisojasi, Mokhtar Molaei Totakhaneh, "Studying the Relationship between Types of Self in Self-Disclosure of Youths in Social Networks: A Case Study of Cloob.com", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 4, no.2 (2016): 133-158. magiran.com/p1672138
داود رحیمی سجاسی، مختار مولایی توتا خانه، (1395). 'بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام»'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 4(2)، صص.133-158. magiran.com/p1672138
Davood Rahimisojasi, Mokhtar Molaei Totakhaneh, (2016). 'Studying the Relationship between Types of Self in Self-Disclosure of Youths in Social Networks: A Case Study of Cloob.com', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 4(2), pp.133-158. magiran.com/p1672138
داود رحیمی سجاسی؛ مختار مولایی توتا خانه. "بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام»". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 4 ،2 ، 1395، 133-158. magiran.com/p1672138
Davood Rahimisojasi; Mokhtar Molaei Totakhaneh. "Studying the Relationship between Types of Self in Self-Disclosure of Youths in Social Networks: A Case Study of Cloob.com", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 4, 2, 2016, 133-158. magiran.com/p1672138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال