ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا عبداعتدال، ظاهر حسین شمالی، محمدرضا قیطانچی، (1395). توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه های لرزه ای محیطی در منطقه مکران، فصلنامه علوم زمین، 26(102)، 147-152. magiran.com/p1672305
M. Abdetedal, Z.H. Shomali, M.R. Gheitanchi, (2017). Love wave tomography of the Makran subduction zone from ambient seismic noise, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 26(102), 147-152. magiran.com/p1672305
مهسا عبداعتدال، ظاهر حسین شمالی، محمدرضا قیطانچی، توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه های لرزه ای محیطی در منطقه مکران. فصلنامه علوم زمین، 1395؛ 26(102): 147-152. magiran.com/p1672305
M. Abdetedal, Z.H. Shomali, M.R. Gheitanchi, Love wave tomography of the Makran subduction zone from ambient seismic noise, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2017; 26(102): 147-152. magiran.com/p1672305
مهسا عبداعتدال، ظاهر حسین شمالی، محمدرضا قیطانچی، "توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه های لرزه ای محیطی در منطقه مکران"، فصلنامه علوم زمین 26، شماره 102 (1395): 147-152. magiran.com/p1672305
M. Abdetedal, Z.H. Shomali, M.R. Gheitanchi, "Love wave tomography of the Makran subduction zone from ambient seismic noise", Geosciences Scientific Quarterly Journal 26, no.102 (2017): 147-152. magiran.com/p1672305
مهسا عبداعتدال، ظاهر حسین شمالی، محمدرضا قیطانچی، (1395). 'توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه های لرزه ای محیطی در منطقه مکران'، فصلنامه علوم زمین، 26(102)، صص.147-152. magiran.com/p1672305
M. Abdetedal, Z.H. Shomali, M.R. Gheitanchi, (2017). 'Love wave tomography of the Makran subduction zone from ambient seismic noise', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 26(102), pp.147-152. magiran.com/p1672305
مهسا عبداعتدال؛ ظاهر حسین شمالی؛ محمدرضا قیطانچی. "توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه های لرزه ای محیطی در منطقه مکران". فصلنامه علوم زمین، 26 ،102 ، 1395، 147-152. magiran.com/p1672305
M. Abdetedal; Z.H. Shomali; M.R. Gheitanchi. "Love wave tomography of the Makran subduction zone from ambient seismic noise", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 26, 102, 2017, 147-152. magiran.com/p1672305
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال