ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر مصطفی حاتمی، مهسا معماریان فرد، محمدرضا صبور، (1395). بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 6(3)، 63-74. magiran.com/p1672635
A. Mostafa Hatami, M. Memarian Fard, M. R. Sabour, (2017). Evaluation of Waste Source Separation in 22 Districts of Tehran Using GIS, Journal of Geomatics Science and Technology, 6(3), 63-74. magiran.com/p1672635
امیر مصطفی حاتمی، مهسا معماریان فرد، محمدرضا صبور، بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی. فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 1395؛ 6(3): 63-74. magiran.com/p1672635
A. Mostafa Hatami, M. Memarian Fard, M. R. Sabour, Evaluation of Waste Source Separation in 22 Districts of Tehran Using GIS, Journal of Geomatics Science and Technology, 2017; 6(3): 63-74. magiran.com/p1672635
امیر مصطفی حاتمی، مهسا معماریان فرد، محمدرضا صبور، "بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی"، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری 6، شماره 3 (1395): 63-74. magiran.com/p1672635
A. Mostafa Hatami, M. Memarian Fard, M. R. Sabour, "Evaluation of Waste Source Separation in 22 Districts of Tehran Using GIS", Journal of Geomatics Science and Technology 6, no.3 (2017): 63-74. magiran.com/p1672635
امیر مصطفی حاتمی، مهسا معماریان فرد، محمدرضا صبور، (1395). 'بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی'، فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 6(3)، صص.63-74. magiran.com/p1672635
A. Mostafa Hatami, M. Memarian Fard, M. R. Sabour, (2017). 'Evaluation of Waste Source Separation in 22 Districts of Tehran Using GIS', Journal of Geomatics Science and Technology, 6(3), pp.63-74. magiran.com/p1672635
امیر مصطفی حاتمی؛ مهسا معماریان فرد؛ محمدرضا صبور. "بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی". فصلنامه علوم و فنون نقشه برداری، 6 ،3 ، 1395، 63-74. magiran.com/p1672635
A. Mostafa Hatami; M. Memarian Fard; M. R. Sabour. "Evaluation of Waste Source Separation in 22 Districts of Tehran Using GIS", Journal of Geomatics Science and Technology, 6, 3, 2017, 63-74. magiran.com/p1672635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال