ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مهدی زاده، جواد حمید سعادت نژاد قراحسنلو، (1395). ارزیابی دقت دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین در پیش بینی دمای روزانه هوا، نشریه هواشناسی کشاورزی، 4(2)، 1. magiran.com/p1673361
S. Mehdizadeh, J. Behmanesh, H. Saadatnejad Gharahassanlou, (2017). Evaluation of gene expression programming and Bayesian networks methods in predicting daily air temperature, Journal of Agricultural Meteorology, 4(2), 1. magiran.com/p1673361
سعید مهدی زاده، جواد حمید سعادت نژاد قراحسنلو، ارزیابی دقت دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین در پیش بینی دمای روزانه هوا. نشریه هواشناسی کشاورزی، 1395؛ 4(2): 1. magiran.com/p1673361
S. Mehdizadeh, J. Behmanesh, H. Saadatnejad Gharahassanlou, Evaluation of gene expression programming and Bayesian networks methods in predicting daily air temperature, Journal of Agricultural Meteorology, 2017; 4(2): 1. magiran.com/p1673361
سعید مهدی زاده، جواد حمید سعادت نژاد قراحسنلو، "ارزیابی دقت دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین در پیش بینی دمای روزانه هوا"، نشریه هواشناسی کشاورزی 4، شماره 2 (1395): 1. magiran.com/p1673361
S. Mehdizadeh, J. Behmanesh, H. Saadatnejad Gharahassanlou, "Evaluation of gene expression programming and Bayesian networks methods in predicting daily air temperature", Journal of Agricultural Meteorology 4, no.2 (2017): 1. magiran.com/p1673361
سعید مهدی زاده، جواد حمید سعادت نژاد قراحسنلو، (1395). 'ارزیابی دقت دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین در پیش بینی دمای روزانه هوا'، نشریه هواشناسی کشاورزی، 4(2)، صص.1. magiran.com/p1673361
S. Mehdizadeh, J. Behmanesh, H. Saadatnejad Gharahassanlou, (2017). 'Evaluation of gene expression programming and Bayesian networks methods in predicting daily air temperature', Journal of Agricultural Meteorology, 4(2), pp.1. magiran.com/p1673361
سعید مهدی زاده؛ جواد حمید سعادت نژاد قراحسنلو. "ارزیابی دقت دو روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های بیزین در پیش بینی دمای روزانه هوا". نشریه هواشناسی کشاورزی، 4 ،2 ، 1395، 1. magiran.com/p1673361
S. Mehdizadeh; J. Behmanesh; H. Saadatnejad Gharahassanlou. "Evaluation of gene expression programming and Bayesian networks methods in predicting daily air temperature", Journal of Agricultural Meteorology, 4, 2, 2017, 1. magiran.com/p1673361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال