ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا وکیلی زارج، کامران رهنما، سعید نصرالله نژاد، احد یامچی، (1395). اولین گزارش از گروه بیماری زایی 3 و4 Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52(4)، 551-554. magiran.com/p1673557
Z. Vakili, K. Rahnama, S. Nasrollahnejad, A. Yamchi, (2017). First report of pathogenicity group 3 and 4 Leptosphaeria maculans, the causal agent of blackleg disease of oilseed rape in Northern Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 52(4), 551-554. magiran.com/p1673557
زهرا وکیلی زارج، کامران رهنما، سعید نصرالله نژاد، احد یامچی، اولین گزارش از گروه بیماری زایی 3 و4 Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1395؛ 52(4): 551-554. magiran.com/p1673557
Z. Vakili, K. Rahnama, S. Nasrollahnejad, A. Yamchi, First report of pathogenicity group 3 and 4 Leptosphaeria maculans, the causal agent of blackleg disease of oilseed rape in Northern Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 2017; 52(4): 551-554. magiran.com/p1673557
زهرا وکیلی زارج، کامران رهنما، سعید نصرالله نژاد، احد یامچی، "اولین گزارش از گروه بیماری زایی 3 و4 Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 52، شماره 4 (1395): 551-554. magiran.com/p1673557
Z. Vakili, K. Rahnama, S. Nasrollahnejad, A. Yamchi, "First report of pathogenicity group 3 and 4 Leptosphaeria maculans, the causal agent of blackleg disease of oilseed rape in Northern Iran", Iranian Journal of Plant Pathology 52, no.4 (2017): 551-554. magiran.com/p1673557
زهرا وکیلی زارج، کامران رهنما، سعید نصرالله نژاد، احد یامچی، (1395). 'اولین گزارش از گروه بیماری زایی 3 و4 Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52(4)، صص.551-554. magiran.com/p1673557
Z. Vakili, K. Rahnama, S. Nasrollahnejad, A. Yamchi, (2017). 'First report of pathogenicity group 3 and 4 Leptosphaeria maculans, the causal agent of blackleg disease of oilseed rape in Northern Iran', Iranian Journal of Plant Pathology, 52(4), pp.551-554. magiran.com/p1673557
زهرا وکیلی زارج؛ کامران رهنما؛ سعید نصرالله نژاد؛ احد یامچی. "اولین گزارش از گروه بیماری زایی 3 و4 Leptosphaeria maculans عامل شانکر ساقه کلزا از شمال ایران". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 52 ،4 ، 1395، 551-554. magiran.com/p1673557
Z. Vakili; K. Rahnama; S. Nasrollahnejad; A. Yamchi. "First report of pathogenicity group 3 and 4 Leptosphaeria maculans, the causal agent of blackleg disease of oilseed rape in Northern Iran", Iranian Journal of Plant Pathology, 52, 4, 2017, 551-554. magiran.com/p1673557
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال