ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر مومنی، غلامرضا خانلری، مجتبی حیدری، یاسین عبدی لر، (1396). تاثیر بارگذاری دینامیک چرخه ای روی خصوصیات مکانیکی و رفتار خستگی سنگ های تونالیتی، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(1)، 135. magiran.com/p1673705
, (2017). Effect of nail Arrengment on Stability and Performance of Soil Nailed Walls, Journal of Engineering Geology, 11(1), 135. magiran.com/p1673705
علی اکبر مومنی، غلامرضا خانلری، مجتبی حیدری، یاسین عبدی لر، تاثیر بارگذاری دینامیک چرخه ای روی خصوصیات مکانیکی و رفتار خستگی سنگ های تونالیتی. مجله زمین شناسی مهندسی، 1396؛ 11(1): 135. magiran.com/p1673705
, Effect of nail Arrengment on Stability and Performance of Soil Nailed Walls, Journal of Engineering Geology, 2017; 11(1): 135. magiran.com/p1673705
علی اکبر مومنی، غلامرضا خانلری، مجتبی حیدری، یاسین عبدی لر، "تاثیر بارگذاری دینامیک چرخه ای روی خصوصیات مکانیکی و رفتار خستگی سنگ های تونالیتی"، مجله زمین شناسی مهندسی 11، شماره 1 (1396): 135. magiran.com/p1673705
, "Effect of nail Arrengment on Stability and Performance of Soil Nailed Walls", Journal of Engineering Geology 11, no.1 (2017): 135. magiran.com/p1673705
علی اکبر مومنی، غلامرضا خانلری، مجتبی حیدری، یاسین عبدی لر، (1396). 'تاثیر بارگذاری دینامیک چرخه ای روی خصوصیات مکانیکی و رفتار خستگی سنگ های تونالیتی'، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(1)، صص.135. magiran.com/p1673705
, (2017). 'Effect of nail Arrengment on Stability and Performance of Soil Nailed Walls', Journal of Engineering Geology, 11(1), pp.135. magiran.com/p1673705
علی اکبر مومنی؛ غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ یاسین عبدی لر. "تاثیر بارگذاری دینامیک چرخه ای روی خصوصیات مکانیکی و رفتار خستگی سنگ های تونالیتی". مجله زمین شناسی مهندسی، 11 ،1 ، 1396، 135. magiran.com/p1673705
. "Effect of nail Arrengment on Stability and Performance of Soil Nailed Walls", Journal of Engineering Geology, 11, 1, 2017, 135. magiran.com/p1673705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال