ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید طارمی، مازیار حسینی، سید مهدی پورهاشمی، مجید صادقی، (1396). مهندسی ارزش بر اساس رفتارنگاری تونل طی مرحله حفاری و بهینه سازی هزینه، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(1)، 51. magiran.com/p1673706
, (2017). Tunnel Monitoring during the Excavation Phase and Cost Optimization - a Case Study of Hakim Tunnel, Journal of Engineering Geology, 11(1), 51. magiran.com/p1673706
مجید طارمی، مازیار حسینی، سید مهدی پورهاشمی، مجید صادقی، مهندسی ارزش بر اساس رفتارنگاری تونل طی مرحله حفاری و بهینه سازی هزینه. مجله زمین شناسی مهندسی، 1396؛ 11(1): 51. magiran.com/p1673706
, Tunnel Monitoring during the Excavation Phase and Cost Optimization - a Case Study of Hakim Tunnel, Journal of Engineering Geology, 2017; 11(1): 51. magiran.com/p1673706
مجید طارمی، مازیار حسینی، سید مهدی پورهاشمی، مجید صادقی، "مهندسی ارزش بر اساس رفتارنگاری تونل طی مرحله حفاری و بهینه سازی هزینه"، مجله زمین شناسی مهندسی 11، شماره 1 (1396): 51. magiran.com/p1673706
, "Tunnel Monitoring during the Excavation Phase and Cost Optimization - a Case Study of Hakim Tunnel", Journal of Engineering Geology 11, no.1 (2017): 51. magiran.com/p1673706
مجید طارمی، مازیار حسینی، سید مهدی پورهاشمی، مجید صادقی، (1396). 'مهندسی ارزش بر اساس رفتارنگاری تونل طی مرحله حفاری و بهینه سازی هزینه'، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(1)، صص.51. magiran.com/p1673706
, (2017). 'Tunnel Monitoring during the Excavation Phase and Cost Optimization - a Case Study of Hakim Tunnel', Journal of Engineering Geology, 11(1), pp.51. magiran.com/p1673706
مجید طارمی؛ مازیار حسینی؛ سید مهدی پورهاشمی؛ مجید صادقی. "مهندسی ارزش بر اساس رفتارنگاری تونل طی مرحله حفاری و بهینه سازی هزینه". مجله زمین شناسی مهندسی، 11 ،1 ، 1396، 51. magiran.com/p1673706
. "Tunnel Monitoring during the Excavation Phase and Cost Optimization - a Case Study of Hakim Tunnel", Journal of Engineering Geology, 11, 1, 2017, 51. magiran.com/p1673706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال