ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین قبادی، سید حسین جلالی، بهمن ساعدی، نوشین پیروزی نژاد، (1396). ارزیابی کارایی روش های ارزش اطلاعات، تراکم سطح، LNRF و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه پشت دربند، کرمانشاه، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(1)، 91. magiran.com/p1673709
, (2017). The performance evaluation of Information value, density area, LNRF, frequency ratio methods for Landslide zonation at Poshtdarband region, Kermanshah, Journal of Engineering Geology, 11(1), 91. magiran.com/p1673709
محمدحسین قبادی، سید حسین جلالی، بهمن ساعدی، نوشین پیروزی نژاد، ارزیابی کارایی روش های ارزش اطلاعات، تراکم سطح، LNRF و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه پشت دربند، کرمانشاه. مجله زمین شناسی مهندسی، 1396؛ 11(1): 91. magiran.com/p1673709
, The performance evaluation of Information value, density area, LNRF, frequency ratio methods for Landslide zonation at Poshtdarband region, Kermanshah, Journal of Engineering Geology, 2017; 11(1): 91. magiran.com/p1673709
محمدحسین قبادی، سید حسین جلالی، بهمن ساعدی، نوشین پیروزی نژاد، "ارزیابی کارایی روش های ارزش اطلاعات، تراکم سطح، LNRF و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه پشت دربند، کرمانشاه"، مجله زمین شناسی مهندسی 11، شماره 1 (1396): 91. magiran.com/p1673709
, "The performance evaluation of Information value, density area, LNRF, frequency ratio methods for Landslide zonation at Poshtdarband region, Kermanshah", Journal of Engineering Geology 11, no.1 (2017): 91. magiran.com/p1673709
محمدحسین قبادی، سید حسین جلالی، بهمن ساعدی، نوشین پیروزی نژاد، (1396). 'ارزیابی کارایی روش های ارزش اطلاعات، تراکم سطح، LNRF و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه پشت دربند، کرمانشاه'، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(1)، صص.91. magiran.com/p1673709
, (2017). 'The performance evaluation of Information value, density area, LNRF, frequency ratio methods for Landslide zonation at Poshtdarband region, Kermanshah', Journal of Engineering Geology, 11(1), pp.91. magiran.com/p1673709
محمدحسین قبادی؛ سید حسین جلالی؛ بهمن ساعدی؛ نوشین پیروزی نژاد. "ارزیابی کارایی روش های ارزش اطلاعات، تراکم سطح، LNRF و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه پشت دربند، کرمانشاه". مجله زمین شناسی مهندسی، 11 ،1 ، 1396، 91. magiran.com/p1673709
. "The performance evaluation of Information value, density area, LNRF, frequency ratio methods for Landslide zonation at Poshtdarband region, Kermanshah", Journal of Engineering Geology, 11, 1, 2017, 91. magiran.com/p1673709
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال