ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود قربانی ، وحید رضا نیشابوری، حمید عرفانیان خانزاده، محسن یعقوبی، (1396). بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 9(34)، 125. magiran.com/p1673904
Mahmuod Ghorbani , Vahid Reza Nishabuori, Hamid Erfaniyan Khanzadeh, Mohsen Yaghoubi, (2017). The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Knowledge Sharing and Organizational Innovation Capability, Management Researches, 9(34), 125. magiran.com/p1673904
محمود قربانی ، وحید رضا نیشابوری، حمید عرفانیان خانزاده، محسن یعقوبی، بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی. مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1396؛ 9(34): 125. magiran.com/p1673904
Mahmuod Ghorbani , Vahid Reza Nishabuori, Hamid Erfaniyan Khanzadeh, Mohsen Yaghoubi, The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Knowledge Sharing and Organizational Innovation Capability, Management Researches, 2017; 9(34): 125. magiran.com/p1673904
محمود قربانی ، وحید رضا نیشابوری، حمید عرفانیان خانزاده، محسن یعقوبی، "بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی"، مجله پژوهش های مدیریت عمومی 9، شماره 34 (1396): 125. magiran.com/p1673904
Mahmuod Ghorbani , Vahid Reza Nishabuori, Hamid Erfaniyan Khanzadeh, Mohsen Yaghoubi, "The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Knowledge Sharing and Organizational Innovation Capability", Management Researches 9, no.34 (2017): 125. magiran.com/p1673904
محمود قربانی ، وحید رضا نیشابوری، حمید عرفانیان خانزاده، محسن یعقوبی، (1396). 'بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی'، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 9(34)، صص.125. magiran.com/p1673904
Mahmuod Ghorbani , Vahid Reza Nishabuori, Hamid Erfaniyan Khanzadeh, Mohsen Yaghoubi, (2017). 'The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Knowledge Sharing and Organizational Innovation Capability', Management Researches, 9(34), pp.125. magiran.com/p1673904
محمود قربانی ؛ وحید رضا نیشابوری؛ حمید عرفانیان خانزاده؛ محسن یعقوبی. "بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی". مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 9 ،34 ، 1396، 125. magiran.com/p1673904
Mahmuod Ghorbani ; Vahid Reza Nishabuori; Hamid Erfaniyan Khanzadeh; Mohsen Yaghoubi. "The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship between Knowledge Sharing and Organizational Innovation Capability", Management Researches, 9, 34, 2017, 125. magiran.com/p1673904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال