ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حیدری، بهمن کرم الهی، محمد موسی پور، (1395). سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد، نشریه ادبیات تطبیقی، 8(15)، 67-85. magiran.com/p1674333
Ali Heydari , Bahman Karamolahi, Mohammad Moosapoor, (2017). Matthew Arnold's Sohrab and Rustum, a link between Iliad and Shahnameh, Journal of Comparative Literature, 8(15), 67-85. magiran.com/p1674333
علی حیدری، بهمن کرم الهی، محمد موسی پور، سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد. نشریه ادبیات تطبیقی، 1395؛ 8(15): 67-85. magiran.com/p1674333
Ali Heydari , Bahman Karamolahi, Mohammad Moosapoor, Matthew Arnold's Sohrab and Rustum, a link between Iliad and Shahnameh, Journal of Comparative Literature, 2017; 8(15): 67-85. magiran.com/p1674333
علی حیدری، بهمن کرم الهی، محمد موسی پور، "سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد"، نشریه ادبیات تطبیقی 8، شماره 15 (1395): 67-85. magiran.com/p1674333
Ali Heydari , Bahman Karamolahi, Mohammad Moosapoor, "Matthew Arnold's Sohrab and Rustum, a link between Iliad and Shahnameh", Journal of Comparative Literature 8, no.15 (2017): 67-85. magiran.com/p1674333
علی حیدری، بهمن کرم الهی، محمد موسی پور، (1395). 'سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد'، نشریه ادبیات تطبیقی، 8(15)، صص.67-85. magiran.com/p1674333
Ali Heydari , Bahman Karamolahi, Mohammad Moosapoor, (2017). 'Matthew Arnold's Sohrab and Rustum, a link between Iliad and Shahnameh', Journal of Comparative Literature, 8(15), pp.67-85. magiran.com/p1674333
علی حیدری؛ بهمن کرم الهی؛ محمد موسی پور. "سهراب و رستم ماثیو آرنولد: پیوندی میان شاهنامه و ایلیاد". نشریه ادبیات تطبیقی، 8 ،15 ، 1395، 67-85. magiran.com/p1674333
Ali Heydari ; Bahman Karamolahi; Mohammad Moosapoor. "Matthew Arnold's Sohrab and Rustum, a link between Iliad and Shahnameh", Journal of Comparative Literature, 8, 15, 2017, 67-85. magiran.com/p1674333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال