ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مصطفی حسینی، محمد علی اقبالی، امیر حاجیان، محسن صفاریان، (1395). ارزیابی و اولویت بندی منابع تامین مالی اجرای پروژه ها با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12(49)، 163-180. magiran.com/p1674952
Mohamadali Eghbali , (2016). Evaluation and Prioritization of Financing Options for Project Implementation using the Analytic Hierarchy Process Case Study: South Pars Special Economic Energy Zone, Quarterly Energy Economics Review, 12(49), 163-180. magiran.com/p1674952
سید مصطفی حسینی، محمد علی اقبالی، امیر حاجیان، محسن صفاریان، ارزیابی و اولویت بندی منابع تامین مالی اجرای پروژه ها با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1395؛ 12(49): 163-180. magiran.com/p1674952
Mohamadali Eghbali , Evaluation and Prioritization of Financing Options for Project Implementation using the Analytic Hierarchy Process Case Study: South Pars Special Economic Energy Zone, Quarterly Energy Economics Review, 2016; 12(49): 163-180. magiran.com/p1674952
سید مصطفی حسینی، محمد علی اقبالی، امیر حاجیان، محسن صفاریان، "ارزیابی و اولویت بندی منابع تامین مالی اجرای پروژه ها با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 12، شماره 49 (1395): 163-180. magiran.com/p1674952
Mohamadali Eghbali , "Evaluation and Prioritization of Financing Options for Project Implementation using the Analytic Hierarchy Process Case Study: South Pars Special Economic Energy Zone", Quarterly Energy Economics Review 12, no.49 (2016): 163-180. magiran.com/p1674952
سید مصطفی حسینی، محمد علی اقبالی، امیر حاجیان، محسن صفاریان، (1395). 'ارزیابی و اولویت بندی منابع تامین مالی اجرای پروژه ها با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی'، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12(49)، صص.163-180. magiran.com/p1674952
Mohamadali Eghbali , (2016). 'Evaluation and Prioritization of Financing Options for Project Implementation using the Analytic Hierarchy Process Case Study: South Pars Special Economic Energy Zone', Quarterly Energy Economics Review, 12(49), pp.163-180. magiran.com/p1674952
سید مصطفی حسینی؛ محمد علی اقبالی؛ امیر حاجیان؛ محسن صفاریان. "ارزیابی و اولویت بندی منابع تامین مالی اجرای پروژه ها با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12 ،49 ، 1395، 163-180. magiran.com/p1674952
Mohamadali Eghbali . "Evaluation and Prioritization of Financing Options for Project Implementation using the Analytic Hierarchy Process Case Study: South Pars Special Economic Energy Zone", Quarterly Energy Economics Review, 12, 49, 2016, 163-180. magiran.com/p1674952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال