ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشاد بختیار، حبیب الله قزوینی، مصطفی آقایی سربرزه، فرزاد افشاری، عزت الله فرشاد فر، محسن سرهنگی، اسمعیل ابراهیمی میمند، (1395). ردیابی ژن های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 6(15)، 69-83. magiran.com/p1675652
Farshad Bakhtiar, Habibollah Ghazvini, Mostafa Aghaee Sarbarzeh, Farzad Afshari, Ezatollah Farshadfar, Mohsen Sarhangi, Esmaeail Ebrahimi Meymand, (2016). Detection of stem rust resistance genes Sr42, Sr26 and SrTr6A in progeny of wheat cultivars Bahar and Pishtaz using marker assisted selection, Journal of Crop Biotechnology, 6(15), 69-83. magiran.com/p1675652
فرشاد بختیار، حبیب الله قزوینی، مصطفی آقایی سربرزه، فرزاد افشاری، عزت الله فرشاد فر، محسن سرهنگی، اسمعیل ابراهیمی میمند، ردیابی ژن های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی. مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 1395؛ 6(15): 69-83. magiran.com/p1675652
Farshad Bakhtiar, Habibollah Ghazvini, Mostafa Aghaee Sarbarzeh, Farzad Afshari, Ezatollah Farshadfar, Mohsen Sarhangi, Esmaeail Ebrahimi Meymand, Detection of stem rust resistance genes Sr42, Sr26 and SrTr6A in progeny of wheat cultivars Bahar and Pishtaz using marker assisted selection, Journal of Crop Biotechnology, 2016; 6(15): 69-83. magiran.com/p1675652
فرشاد بختیار، حبیب الله قزوینی، مصطفی آقایی سربرزه، فرزاد افشاری، عزت الله فرشاد فر، محسن سرهنگی، اسمعیل ابراهیمی میمند، "ردیابی ژن های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی"، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی 6، شماره 15 (1395): 69-83. magiran.com/p1675652
Farshad Bakhtiar, Habibollah Ghazvini, Mostafa Aghaee Sarbarzeh, Farzad Afshari, Ezatollah Farshadfar, Mohsen Sarhangi, Esmaeail Ebrahimi Meymand, "Detection of stem rust resistance genes Sr42, Sr26 and SrTr6A in progeny of wheat cultivars Bahar and Pishtaz using marker assisted selection", Journal of Crop Biotechnology 6, no.15 (2016): 69-83. magiran.com/p1675652
فرشاد بختیار، حبیب الله قزوینی، مصطفی آقایی سربرزه، فرزاد افشاری، عزت الله فرشاد فر، محسن سرهنگی، اسمعیل ابراهیمی میمند، (1395). 'ردیابی ژن های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی'، مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 6(15)، صص.69-83. magiran.com/p1675652
Farshad Bakhtiar, Habibollah Ghazvini, Mostafa Aghaee Sarbarzeh, Farzad Afshari, Ezatollah Farshadfar, Mohsen Sarhangi, Esmaeail Ebrahimi Meymand, (2016). 'Detection of stem rust resistance genes Sr42, Sr26 and SrTr6A in progeny of wheat cultivars Bahar and Pishtaz using marker assisted selection', Journal of Crop Biotechnology, 6(15), pp.69-83. magiran.com/p1675652
فرشاد بختیار؛ حبیب الله قزوینی؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ فرزاد افشاری؛ عزت الله فرشاد فر؛ محسن سرهنگی؛ اسمعیل ابراهیمی میمند. "ردیابی ژن های مقاومت به بیماری زنگ سیاه Sr42، Sr26 و SrTr6A در نتاج ارقام گندم بهار و پیشتاز با استفاده از گزینش برمبنای نشانگرهای مولکولی". مجله زیست فناوری گیاهان زراعی، 6 ،15 ، 1395، 69-83. magiran.com/p1675652
Farshad Bakhtiar; Habibollah Ghazvini; Mostafa Aghaee Sarbarzeh; Farzad Afshari; Ezatollah Farshadfar; Mohsen Sarhangi; Esmaeail Ebrahimi Meymand. "Detection of stem rust resistance genes Sr42, Sr26 and SrTr6A in progeny of wheat cultivars Bahar and Pishtaz using marker assisted selection", Journal of Crop Biotechnology, 6, 15, 2016, 69-83. magiran.com/p1675652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال