ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد علی زمردیان، حمیده غفاری، زهرا قاسمی، (1395). «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع های فدا شونده، طوق و شکاف به صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل، مجله هیدرولیک، 11(2)، 77-85. magiran.com/p1675773
Mohamadali Zomorodiyan , (2016). » Research Note «Separated and Combined Effects of Sacrificial Piles, Collar and Slot on Reduction of the Local Scour around the Bridge Piers, Journal of Hydraulics, 11(2), 77-85. magiran.com/p1675773
سید محمد علی زمردیان، حمیده غفاری، زهرا قاسمی، «یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع های فدا شونده، طوق و شکاف به صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل. مجله هیدرولیک، 1395؛ 11(2): 77-85. magiran.com/p1675773
Mohamadali Zomorodiyan , » Research Note «Separated and Combined Effects of Sacrificial Piles, Collar and Slot on Reduction of the Local Scour around the Bridge Piers, Journal of Hydraulics, 2016; 11(2): 77-85. magiran.com/p1675773
سید محمد علی زمردیان، حمیده غفاری، زهرا قاسمی، "«یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع های فدا شونده، طوق و شکاف به صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل"، مجله هیدرولیک 11، شماره 2 (1395): 77-85. magiran.com/p1675773
Mohamadali Zomorodiyan , "» Research Note «Separated and Combined Effects of Sacrificial Piles, Collar and Slot on Reduction of the Local Scour around the Bridge Piers", Journal of Hydraulics 11, no.2 (2016): 77-85. magiran.com/p1675773
سید محمد علی زمردیان، حمیده غفاری، زهرا قاسمی، (1395). '«یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع های فدا شونده، طوق و شکاف به صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل'، مجله هیدرولیک، 11(2)، صص.77-85. magiran.com/p1675773
Mohamadali Zomorodiyan , (2016). '» Research Note «Separated and Combined Effects of Sacrificial Piles, Collar and Slot on Reduction of the Local Scour around the Bridge Piers', Journal of Hydraulics, 11(2), pp.77-85. magiran.com/p1675773
سید محمد علی زمردیان؛ حمیده غفاری؛ زهرا قاسمی. "«یادداشت تحقیقاتی» بررسی اثر شمع های فدا شونده، طوق و شکاف به صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل". مجله هیدرولیک، 11 ،2 ، 1395، 77-85. magiran.com/p1675773
Mohamadali Zomorodiyan . "» Research Note «Separated and Combined Effects of Sacrificial Piles, Collar and Slot on Reduction of the Local Scour around the Bridge Piers", Journal of Hydraulics, 11, 2, 2016, 77-85. magiran.com/p1675773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال