ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا معصومی زواریانی، رضا میرنژاد ، شهره زارع، وهاب پیرانفر، عذرا باقری بجستانی، (1395). شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، 48-54. magiran.com/p1675794
Sara Masoumi Zavaryani, Dr Reza Mirnejd , Dr Shohreh Zareh, Vahhab Piranfar, Ozra Bagheri Bejestani, (2016). Identification of Enterococci faecalis&E. faeaciumpathogens viaTehran hospitals clinical samples by phenotypic and genotypic methods and Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in 2016, Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), 48-54. magiran.com/p1675794
سارا معصومی زواریانی، رضا میرنژاد ، شهره زارع، وهاب پیرانفر، عذرا باقری بجستانی، شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394. مجله علوم پزشکی پارس، 1395؛ 14(3): 48-54. magiran.com/p1675794
Sara Masoumi Zavaryani, Dr Reza Mirnejd , Dr Shohreh Zareh, Vahhab Piranfar, Ozra Bagheri Bejestani, Identification of Enterococci faecalis&E. faeaciumpathogens viaTehran hospitals clinical samples by phenotypic and genotypic methods and Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in 2016, Pars Journal of Medical Sciences, 2016; 14(3): 48-54. magiran.com/p1675794
سارا معصومی زواریانی، رضا میرنژاد ، شهره زارع، وهاب پیرانفر، عذرا باقری بجستانی، "شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394"، مجله علوم پزشکی پارس 14، شماره 3 (1395): 48-54. magiran.com/p1675794
Sara Masoumi Zavaryani, Dr Reza Mirnejd , Dr Shohreh Zareh, Vahhab Piranfar, Ozra Bagheri Bejestani, "Identification of Enterococci faecalis&E. faeaciumpathogens viaTehran hospitals clinical samples by phenotypic and genotypic methods and Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in 2016", Pars Journal of Medical Sciences 14, no.3 (2016): 48-54. magiran.com/p1675794
سارا معصومی زواریانی، رضا میرنژاد ، شهره زارع، وهاب پیرانفر، عذرا باقری بجستانی، (1395). 'شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394'، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، صص.48-54. magiran.com/p1675794
Sara Masoumi Zavaryani, Dr Reza Mirnejd , Dr Shohreh Zareh, Vahhab Piranfar, Ozra Bagheri Bejestani, (2016). 'Identification of Enterococci faecalis&E. faeaciumpathogens viaTehran hospitals clinical samples by phenotypic and genotypic methods and Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in 2016', Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), pp.48-54. magiran.com/p1675794
سارا معصومی زواریانی؛ رضا میرنژاد ؛ شهره زارع؛ وهاب پیرانفر؛ عذرا باقری بجستانی. "شناسایی انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش های فنوتیپی وژنوتیپی و بررسی الگو حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در سال 1394". مجله علوم پزشکی پارس، 14 ،3 ، 1395، 48-54. magiran.com/p1675794
Sara Masoumi Zavaryani; Dr Reza Mirnejd ; Dr Shohreh Zareh; Vahhab Piranfar; Ozra Bagheri Bejestani. "Identification of Enterococci faecalis&E. faeaciumpathogens viaTehran hospitals clinical samples by phenotypic and genotypic methods and Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in 2016", Pars Journal of Medical Sciences, 14, 3, 2016, 48-54. magiran.com/p1675794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال