ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا خیرالله، مصطفی چشم پوش، اسما محمدی، ندا عبدویسی، حمیده قاسم پور ، (1395). جداسازی و کشت سلول های فیبروبلاست پوستی از نوزاد موش سوری به روشی ساده و ارزان، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، 35-42. magiran.com/p1675796
Alireza Kheirollah, Mostafa Chashmpoosh, Asma Mohammadi, Neda Abdovis, Hamide Ghasempoor , (2016). Isolation and culture of mouse newborn skin fibroblast cells in a simple and inexpensive method, Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), 35-42. magiran.com/p1675796
علیرضا خیرالله، مصطفی چشم پوش، اسما محمدی، ندا عبدویسی، حمیده قاسم پور ، جداسازی و کشت سلول های فیبروبلاست پوستی از نوزاد موش سوری به روشی ساده و ارزان. مجله علوم پزشکی پارس، 1395؛ 14(3): 35-42. magiran.com/p1675796
Alireza Kheirollah, Mostafa Chashmpoosh, Asma Mohammadi, Neda Abdovis, Hamide Ghasempoor , Isolation and culture of mouse newborn skin fibroblast cells in a simple and inexpensive method, Pars Journal of Medical Sciences, 2016; 14(3): 35-42. magiran.com/p1675796
علیرضا خیرالله، مصطفی چشم پوش، اسما محمدی، ندا عبدویسی، حمیده قاسم پور ، "جداسازی و کشت سلول های فیبروبلاست پوستی از نوزاد موش سوری به روشی ساده و ارزان"، مجله علوم پزشکی پارس 14، شماره 3 (1395): 35-42. magiran.com/p1675796
Alireza Kheirollah, Mostafa Chashmpoosh, Asma Mohammadi, Neda Abdovis, Hamide Ghasempoor , "Isolation and culture of mouse newborn skin fibroblast cells in a simple and inexpensive method", Pars Journal of Medical Sciences 14, no.3 (2016): 35-42. magiran.com/p1675796
علیرضا خیرالله، مصطفی چشم پوش، اسما محمدی، ندا عبدویسی، حمیده قاسم پور ، (1395). 'جداسازی و کشت سلول های فیبروبلاست پوستی از نوزاد موش سوری به روشی ساده و ارزان'، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، صص.35-42. magiran.com/p1675796
Alireza Kheirollah, Mostafa Chashmpoosh, Asma Mohammadi, Neda Abdovis, Hamide Ghasempoor , (2016). 'Isolation and culture of mouse newborn skin fibroblast cells in a simple and inexpensive method', Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), pp.35-42. magiran.com/p1675796
علیرضا خیرالله؛ مصطفی چشم پوش؛ اسما محمدی؛ ندا عبدویسی؛ حمیده قاسم پور . "جداسازی و کشت سلول های فیبروبلاست پوستی از نوزاد موش سوری به روشی ساده و ارزان". مجله علوم پزشکی پارس، 14 ،3 ، 1395، 35-42. magiran.com/p1675796
Alireza Kheirollah; Mostafa Chashmpoosh; Asma Mohammadi; Neda Abdovis; Hamide Ghasempoor . "Isolation and culture of mouse newborn skin fibroblast cells in a simple and inexpensive method", Pars Journal of Medical Sciences, 14, 3, 2016, 35-42. magiran.com/p1675796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال