ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین فرزانگی ، خاطره ابراهیمی، معصومه حبیبیان، (1395). اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، 27-34. magiran.com/p1675797
Parvin Farzanegi , Khatereh Ebrahimi, Masoumeh Habibian, (2016). The Effect of resistance training circuit with Medicago sativa extracts on levels of Osteoprotegerin and Nuclear Factor of Kappa-B in thin girls, Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), 27-34. magiran.com/p1675797
پروین فرزانگی ، خاطره ابراهیمی، معصومه حبیبیان، اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر. مجله علوم پزشکی پارس، 1395؛ 14(3): 27-34. magiran.com/p1675797
Parvin Farzanegi , Khatereh Ebrahimi, Masoumeh Habibian, The Effect of resistance training circuit with Medicago sativa extracts on levels of Osteoprotegerin and Nuclear Factor of Kappa-B in thin girls, Pars Journal of Medical Sciences, 2016; 14(3): 27-34. magiran.com/p1675797
پروین فرزانگی ، خاطره ابراهیمی، معصومه حبیبیان، "اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر"، مجله علوم پزشکی پارس 14، شماره 3 (1395): 27-34. magiran.com/p1675797
Parvin Farzanegi , Khatereh Ebrahimi, Masoumeh Habibian, "The Effect of resistance training circuit with Medicago sativa extracts on levels of Osteoprotegerin and Nuclear Factor of Kappa-B in thin girls", Pars Journal of Medical Sciences 14, no.3 (2016): 27-34. magiran.com/p1675797
پروین فرزانگی ، خاطره ابراهیمی، معصومه حبیبیان، (1395). 'اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر'، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، صص.27-34. magiran.com/p1675797
Parvin Farzanegi , Khatereh Ebrahimi, Masoumeh Habibian, (2016). 'The Effect of resistance training circuit with Medicago sativa extracts on levels of Osteoprotegerin and Nuclear Factor of Kappa-B in thin girls', Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), pp.27-34. magiran.com/p1675797
پروین فرزانگی ؛ خاطره ابراهیمی؛ معصومه حبیبیان. "اثر یک دوره تمرین مقاومتی دایره ای به همراه عصاره یونجه بر سطوح استئوپروتگرین و فاکتور هسته ای کاپا بی در دختران لاغر". مجله علوم پزشکی پارس، 14 ،3 ، 1395، 27-34. magiran.com/p1675797
Parvin Farzanegi ; Khatereh Ebrahimi; Masoumeh Habibian. "The Effect of resistance training circuit with Medicago sativa extracts on levels of Osteoprotegerin and Nuclear Factor of Kappa-B in thin girls", Pars Journal of Medical Sciences, 14, 3, 2016, 27-34. magiran.com/p1675797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال