ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بکاییان، جواد ادبی، حامد طهماسبی ، (1395). بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، 8-17. magiran.com/p1675800
Mohammad Bokaeian, Javad Adabi, Hamed Tahmasebi , (2016). The frequency of qacA/B and smr genes in clinical isolates of methicillin resistance coagulase negative staphylococci, Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), 8-17. magiran.com/p1675800
محمد بکاییان، جواد ادبی، حامد طهماسبی ، بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین. مجله علوم پزشکی پارس، 1395؛ 14(3): 8-17. magiran.com/p1675800
Mohammad Bokaeian, Javad Adabi, Hamed Tahmasebi , The frequency of qacA/B and smr genes in clinical isolates of methicillin resistance coagulase negative staphylococci, Pars Journal of Medical Sciences, 2016; 14(3): 8-17. magiran.com/p1675800
محمد بکاییان، جواد ادبی، حامد طهماسبی ، "بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین"، مجله علوم پزشکی پارس 14، شماره 3 (1395): 8-17. magiran.com/p1675800
Mohammad Bokaeian, Javad Adabi, Hamed Tahmasebi , "The frequency of qacA/B and smr genes in clinical isolates of methicillin resistance coagulase negative staphylococci", Pars Journal of Medical Sciences 14, no.3 (2016): 8-17. magiran.com/p1675800
محمد بکاییان، جواد ادبی، حامد طهماسبی ، (1395). 'بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین'، مجله علوم پزشکی پارس، 14(3)، صص.8-17. magiran.com/p1675800
Mohammad Bokaeian, Javad Adabi, Hamed Tahmasebi , (2016). 'The frequency of qacA/B and smr genes in clinical isolates of methicillin resistance coagulase negative staphylococci', Pars Journal of Medical Sciences, 14(3), pp.8-17. magiran.com/p1675800
محمد بکاییان؛ جواد ادبی؛ حامد طهماسبی . "بررسی فراوانی ژن های qacA/B و smr در جدایه های بالینی استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین". مجله علوم پزشکی پارس، 14 ،3 ، 1395، 8-17. magiran.com/p1675800
Mohammad Bokaeian; Javad Adabi; Hamed Tahmasebi . "The frequency of qacA/B and smr genes in clinical isolates of methicillin resistance coagulase negative staphylococci", Pars Journal of Medical Sciences, 14, 3, 2016, 8-17. magiran.com/p1675800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال