به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل مقدم، امین رضا کمالیان، بدرالدین اورعی یزدانی، باقر کرد، سید علیقلی روشن، (1396). تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)، فصلنامه بهبود مدیریت، 10(34)، 123-157. magiran.com/p1676190
Abolfazl Moghadam , Aminreza Kamalian, Badr Aldin Oraei Yazadni, Bagher Kord, Seyyed Aligholi Roshan, (2017). Explaining and designing an entrepreneurial human resource management model: Grounded theory approach (A study power Industry, Iran Transfo Corporation), Journal of Improvement Management, 10(34), 123-157. magiran.com/p1676190
ابوالفضل مقدم، امین رضا کمالیان، بدرالدین اورعی یزدانی، باقر کرد، سید علیقلی روشن، تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو). فصلنامه بهبود مدیریت، 1396؛ 10(34): 123-157. magiran.com/p1676190
Abolfazl Moghadam , Aminreza Kamalian, Badr Aldin Oraei Yazadni, Bagher Kord, Seyyed Aligholi Roshan, Explaining and designing an entrepreneurial human resource management model: Grounded theory approach (A study power Industry, Iran Transfo Corporation), Journal of Improvement Management, 2017; 10(34): 123-157. magiran.com/p1676190
ابوالفضل مقدم، امین رضا کمالیان، بدرالدین اورعی یزدانی، باقر کرد، سید علیقلی روشن، "تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)"، فصلنامه بهبود مدیریت 10، شماره 34 (1396): 123-157. magiran.com/p1676190
Abolfazl Moghadam , Aminreza Kamalian, Badr Aldin Oraei Yazadni, Bagher Kord, Seyyed Aligholi Roshan, "Explaining and designing an entrepreneurial human resource management model: Grounded theory approach (A study power Industry, Iran Transfo Corporation)", Journal of Improvement Management 10, no.34 (2017): 123-157. magiran.com/p1676190
ابوالفضل مقدم، امین رضا کمالیان، بدرالدین اورعی یزدانی، باقر کرد، سید علیقلی روشن، (1396). 'تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)'، فصلنامه بهبود مدیریت، 10(34)، صص.123-157. magiran.com/p1676190
Abolfazl Moghadam , Aminreza Kamalian, Badr Aldin Oraei Yazadni, Bagher Kord, Seyyed Aligholi Roshan, (2017). 'Explaining and designing an entrepreneurial human resource management model: Grounded theory approach (A study power Industry, Iran Transfo Corporation)', Journal of Improvement Management, 10(34), pp.123-157. magiran.com/p1676190
ابوالفضل مقدم؛ امین رضا کمالیان؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ باقر کرد؛ سید علیقلی روشن. "تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)". فصلنامه بهبود مدیریت، 10 ،34 ، 1396، 123-157. magiran.com/p1676190
Abolfazl Moghadam ; Aminreza Kamalian; Badr Aldin Oraei Yazadni; Bagher Kord; Seyyed Aligholi Roshan. "Explaining and designing an entrepreneurial human resource management model: Grounded theory approach (A study power Industry, Iran Transfo Corporation)", Journal of Improvement Management, 10, 34, 2017, 123-157. magiran.com/p1676190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال