ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، افشین رستمی، (1395). تهیه آنتی بادی چندهمسانه ای در برابر پروتئین پوششی نوترکیب جدایه B13 ویروس موزاییک خیار، Journal Of Crop Protection، 6(1)، 25-34. magiran.com/p1676210
Davoud Koolivand , Nemat Sokhandan Bashir, Afshin Rostami, (2017). Preparation of polyclonal antibody against recombinant coat protein of Cucumber mosaic virus isolate B13, Journal Of Crop Protection, 6(1), 25-34. magiran.com/p1676210
داود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، افشین رستمی، تهیه آنتی بادی چندهمسانه ای در برابر پروتئین پوششی نوترکیب جدایه B13 ویروس موزاییک خیار. Journal Of Crop Protection، 1395؛ 6(1): 25-34. magiran.com/p1676210
Davoud Koolivand , Nemat Sokhandan Bashir, Afshin Rostami, Preparation of polyclonal antibody against recombinant coat protein of Cucumber mosaic virus isolate B13, Journal Of Crop Protection, 2017; 6(1): 25-34. magiran.com/p1676210
داود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، افشین رستمی، "تهیه آنتی بادی چندهمسانه ای در برابر پروتئین پوششی نوترکیب جدایه B13 ویروس موزاییک خیار"، Journal Of Crop Protection 6، شماره 1 (1395): 25-34. magiran.com/p1676210
Davoud Koolivand , Nemat Sokhandan Bashir, Afshin Rostami, "Preparation of polyclonal antibody against recombinant coat protein of Cucumber mosaic virus isolate B13", Journal Of Crop Protection 6, no.1 (2017): 25-34. magiran.com/p1676210
داود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، افشین رستمی، (1395). 'تهیه آنتی بادی چندهمسانه ای در برابر پروتئین پوششی نوترکیب جدایه B13 ویروس موزاییک خیار'، Journal Of Crop Protection، 6(1)، صص.25-34. magiran.com/p1676210
Davoud Koolivand , Nemat Sokhandan Bashir, Afshin Rostami, (2017). 'Preparation of polyclonal antibody against recombinant coat protein of Cucumber mosaic virus isolate B13', Journal Of Crop Protection, 6(1), pp.25-34. magiran.com/p1676210
داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ افشین رستمی. "تهیه آنتی بادی چندهمسانه ای در برابر پروتئین پوششی نوترکیب جدایه B13 ویروس موزاییک خیار". Journal Of Crop Protection، 6 ،1 ، 1395، 25-34. magiran.com/p1676210
Davoud Koolivand ; Nemat Sokhandan Bashir; Afshin Rostami. "Preparation of polyclonal antibody against recombinant coat protein of Cucumber mosaic virus isolate B13", Journal Of Crop Protection, 6, 1, 2017, 25-34. magiran.com/p1676210
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال