ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم جعفری، مهدی کلانتر، سید صادق قاسمی، احمد کیوانی، (1395). ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش چند لایه ای زیرکونیایی بر روی فولاد API5L در شرایط تک پخت و چند بار پخت، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 30، 1-13. magiran.com/p1676285
Maryam Jafari, Mehdi Kalantar, Sayed Sadegh Ghasemi, (2017). Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Multilayer Zirconia Coating on API5L Steel in Condition of Single and Multitime Cooking, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 30, 1-13. magiran.com/p1676285
مریم جعفری، مهدی کلانتر، سید صادق قاسمی، احمد کیوانی، ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش چند لایه ای زیرکونیایی بر روی فولاد API5L در شرایط تک پخت و چند بار پخت. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1395؛ 30: 1-13. magiran.com/p1676285
Maryam Jafari, Mehdi Kalantar, Sayed Sadegh Ghasemi, Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Multilayer Zirconia Coating on API5L Steel in Condition of Single and Multitime Cooking, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2017; 30: 1-13. magiran.com/p1676285
مریم جعفری، مهدی کلانتر، سید صادق قاسمی، احمد کیوانی، "ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش چند لایه ای زیرکونیایی بر روی فولاد API5L در شرایط تک پخت و چند بار پخت"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،30 (1395): 1-13. magiran.com/p1676285
Maryam Jafari, Mehdi Kalantar, Sayed Sadegh Ghasemi, "Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Multilayer Zirconia Coating on API5L Steel in Condition of Single and Multitime Cooking", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 30 (2017): 1-13. magiran.com/p1676285
مریم جعفری، مهدی کلانتر، سید صادق قاسمی، احمد کیوانی، (1395). 'ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش چند لایه ای زیرکونیایی بر روی فولاد API5L در شرایط تک پخت و چند بار پخت'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 30، صص.1-13. magiran.com/p1676285
Maryam Jafari, Mehdi Kalantar, Sayed Sadegh Ghasemi, (2017). 'Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Multilayer Zirconia Coating on API5L Steel in Condition of Single and Multitime Cooking', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 30, pp.1-13. magiran.com/p1676285
مریم جعفری؛ مهدی کلانتر؛ سید صادق قاسمی؛ احمد کیوانی. "ارزیابی ریزساختار، ترکیب فازی و خواص پوشش چند لایه ای زیرکونیایی بر روی فولاد API5L در شرایط تک پخت و چند بار پخت". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 30 ، 1395، 1-13. magiran.com/p1676285
Maryam Jafari; Mehdi Kalantar; Sayed Sadegh Ghasemi. "Evaluation of Microstructure, Phase Composition and Properties of Multilayer Zirconia Coating on API5L Steel in Condition of Single and Multitime Cooking", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 30, 2017, 1-13. magiran.com/p1676285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال