ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفر حامدنیا، محمدرضا انوشه، شهرام شهابی، سوما سید صالحی، (1396). بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی IgE توتال سرمی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 74. magiran.com/p1676354
Safar Hamednia, Mohammad Reza Anoosheh, Shahram Shahabi, Sooma Syed Salehi, (2017). A COMPARATIVE EVALUATION OF TOTAL SERUM LEVEL OF IGE ANTIBODY IN THE PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, Urmia Medical Journal, 28(1), 74. magiran.com/p1676354
صفر حامدنیا، محمدرضا انوشه، شهرام شهابی، سوما سید صالحی، بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی IgE توتال سرمی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 74. magiran.com/p1676354
Safar Hamednia, Mohammad Reza Anoosheh, Shahram Shahabi, Sooma Syed Salehi, A COMPARATIVE EVALUATION OF TOTAL SERUM LEVEL OF IGE ANTIBODY IN THE PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 74. magiran.com/p1676354
صفر حامدنیا، محمدرضا انوشه، شهرام شهابی، سوما سید صالحی، "بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی IgE توتال سرمی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 74. magiran.com/p1676354
Safar Hamednia, Mohammad Reza Anoosheh, Shahram Shahabi, Sooma Syed Salehi, "A COMPARATIVE EVALUATION OF TOTAL SERUM LEVEL OF IGE ANTIBODY IN THE PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND MAJOR DEPRESSIVE DISORDER", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 74. magiran.com/p1676354
صفر حامدنیا، محمدرضا انوشه، شهرام شهابی، سوما سید صالحی، (1396). 'بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی IgE توتال سرمی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.74. magiran.com/p1676354
Safar Hamednia, Mohammad Reza Anoosheh, Shahram Shahabi, Sooma Syed Salehi, (2017). 'A COMPARATIVE EVALUATION OF TOTAL SERUM LEVEL OF IGE ANTIBODY IN THE PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND MAJOR DEPRESSIVE DISORDER', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.74. magiran.com/p1676354
صفر حامدنیا؛ محمدرضا انوشه؛ شهرام شهابی؛ سوما سید صالحی. "بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی IgE توتال سرمی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی اساسی". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 74. magiran.com/p1676354
Safar Hamednia; Mohammad Reza Anoosheh; Shahram Shahabi; Sooma Syed Salehi. "A COMPARATIVE EVALUATION OF TOTAL SERUM LEVEL OF IGE ANTIBODY IN THE PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND MAJOR DEPRESSIVE DISORDER", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 74. magiran.com/p1676354
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال