ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید حسینی، ضیاء فلاح محمدی، فرهاد ولی زادگان، (1396). تاثیر فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصبی (NGF) در بافت مغز موشهای صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 64. magiran.com/p1676355
Hamid Hosseini, Zia Fallahmohammadi, Farhad Valizadegan, (2017). THE EFFECT OF SWIMMING EXERCISE WITH INJECTIONS OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON THE LEVELS OF NERVE GROWTH FACTOR (NGF) IN THE BRAIN TISSUE OF FEMALE RATS WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS, Urmia Medical Journal, 28(1), 64. magiran.com/p1676355
حمید حسینی، ضیاء فلاح محمدی، فرهاد ولی زادگان، تاثیر فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصبی (NGF) در بافت مغز موشهای صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 64. magiran.com/p1676355
Hamid Hosseini, Zia Fallahmohammadi, Farhad Valizadegan, THE EFFECT OF SWIMMING EXERCISE WITH INJECTIONS OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON THE LEVELS OF NERVE GROWTH FACTOR (NGF) IN THE BRAIN TISSUE OF FEMALE RATS WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS, Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 64. magiran.com/p1676355
حمید حسینی، ضیاء فلاح محمدی، فرهاد ولی زادگان، "تاثیر فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصبی (NGF) در بافت مغز موشهای صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 64. magiran.com/p1676355
Hamid Hosseini, Zia Fallahmohammadi, Farhad Valizadegan, "THE EFFECT OF SWIMMING EXERCISE WITH INJECTIONS OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON THE LEVELS OF NERVE GROWTH FACTOR (NGF) IN THE BRAIN TISSUE OF FEMALE RATS WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 64. magiran.com/p1676355
حمید حسینی، ضیاء فلاح محمدی، فرهاد ولی زادگان، (1396). 'تاثیر فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصبی (NGF) در بافت مغز موشهای صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.64. magiran.com/p1676355
Hamid Hosseini, Zia Fallahmohammadi, Farhad Valizadegan, (2017). 'THE EFFECT OF SWIMMING EXERCISE WITH INJECTIONS OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON THE LEVELS OF NERVE GROWTH FACTOR (NGF) IN THE BRAIN TISSUE OF FEMALE RATS WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.64. magiran.com/p1676355
حمید حسینی؛ ضیاء فلاح محمدی؛ فرهاد ولی زادگان. "تاثیر فعالیت ورزشی شنا همراه با تزریق مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد عصبی (NGF) در بافت مغز موشهای صحرایی ماده مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 64. magiran.com/p1676355
Hamid Hosseini; Zia Fallahmohammadi; Farhad Valizadegan. "THE EFFECT OF SWIMMING EXERCISE WITH INJECTIONS OF VITAMIN D SUPPLEMENTATION ON THE LEVELS OF NERVE GROWTH FACTOR (NGF) IN THE BRAIN TISSUE OF FEMALE RATS WITH EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 64. magiran.com/p1676355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال