ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن صابری، بهناز کشاورزی، الهه حشمتی، علیرضا شیرپور، (1396). اثرات حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات سطح 8-OHdG و TAC پلاسما ناشی از پرتو گاما در موش صحرایی نر، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 56. magiran.com/p1676357
Hasan Saberi, Behnaz Keshavarzi, Elaheh Heshmati, Alireza Shirpoor, (2017). THE PROTECTIVE EFFECTS OF GINGER EXTRACT ON 8-OGdG AND TAC CHANGES INDUCED BY GAMMA RADIATION ON THE MALE RAT's PLASMA, Urmia Medical Journal, 28(1), 56. magiran.com/p1676357
حسن صابری، بهناز کشاورزی، الهه حشمتی، علیرضا شیرپور، اثرات حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات سطح 8-OHdG و TAC پلاسما ناشی از پرتو گاما در موش صحرایی نر. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 56. magiran.com/p1676357
Hasan Saberi, Behnaz Keshavarzi, Elaheh Heshmati, Alireza Shirpoor, THE PROTECTIVE EFFECTS OF GINGER EXTRACT ON 8-OGdG AND TAC CHANGES INDUCED BY GAMMA RADIATION ON THE MALE RAT's PLASMA, Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 56. magiran.com/p1676357
حسن صابری، بهناز کشاورزی، الهه حشمتی، علیرضا شیرپور، "اثرات حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات سطح 8-OHdG و TAC پلاسما ناشی از پرتو گاما در موش صحرایی نر"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 56. magiran.com/p1676357
Hasan Saberi, Behnaz Keshavarzi, Elaheh Heshmati, Alireza Shirpoor, "THE PROTECTIVE EFFECTS OF GINGER EXTRACT ON 8-OGdG AND TAC CHANGES INDUCED BY GAMMA RADIATION ON THE MALE RAT's PLASMA", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 56. magiran.com/p1676357
حسن صابری، بهناز کشاورزی، الهه حشمتی، علیرضا شیرپور، (1396). 'اثرات حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات سطح 8-OHdG و TAC پلاسما ناشی از پرتو گاما در موش صحرایی نر'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.56. magiran.com/p1676357
Hasan Saberi, Behnaz Keshavarzi, Elaheh Heshmati, Alireza Shirpoor, (2017). 'THE PROTECTIVE EFFECTS OF GINGER EXTRACT ON 8-OGdG AND TAC CHANGES INDUCED BY GAMMA RADIATION ON THE MALE RAT's PLASMA', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.56. magiran.com/p1676357
حسن صابری؛ بهناز کشاورزی؛ الهه حشمتی؛ علیرضا شیرپور. "اثرات حفاظتی عصاره زنجبیل بر تغییرات سطح 8-OHdG و TAC پلاسما ناشی از پرتو گاما در موش صحرایی نر". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 56. magiran.com/p1676357
Hasan Saberi; Behnaz Keshavarzi; Elaheh Heshmati; Alireza Shirpoor. "THE PROTECTIVE EFFECTS OF GINGER EXTRACT ON 8-OGdG AND TAC CHANGES INDUCED BY GAMMA RADIATION ON THE MALE RAT's PLASMA", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 56. magiran.com/p1676357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال