ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی طالعی، اکبر مولایی، شمسی غفاری، (1396). بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در کودکان و شیرخواران تحت عمل جراحی قلب باز و تاثیر آن بر پیش آگهی کوتاه مدت بعد از عمل این کودکان، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 48. magiran.com/p1676358
Ali Talei, Akbar Molaei, Shamsi Ghaffari, (2017). ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND THE EFFECT OF THE HYPOPHOSPHATEMIA IN IMMEDIATE OUTCOME OF OPEN HEART SURGERIES IN INFANTS AND CHILDREN, Urmia Medical Journal, 28(1), 48. magiran.com/p1676358
علی طالعی، اکبر مولایی، شمسی غفاری، بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در کودکان و شیرخواران تحت عمل جراحی قلب باز و تاثیر آن بر پیش آگهی کوتاه مدت بعد از عمل این کودکان. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 48. magiran.com/p1676358
Ali Talei, Akbar Molaei, Shamsi Ghaffari, ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND THE EFFECT OF THE HYPOPHOSPHATEMIA IN IMMEDIATE OUTCOME OF OPEN HEART SURGERIES IN INFANTS AND CHILDREN, Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 48. magiran.com/p1676358
علی طالعی، اکبر مولایی، شمسی غفاری، "بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در کودکان و شیرخواران تحت عمل جراحی قلب باز و تاثیر آن بر پیش آگهی کوتاه مدت بعد از عمل این کودکان"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 48. magiran.com/p1676358
Ali Talei, Akbar Molaei, Shamsi Ghaffari, "ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND THE EFFECT OF THE HYPOPHOSPHATEMIA IN IMMEDIATE OUTCOME OF OPEN HEART SURGERIES IN INFANTS AND CHILDREN", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 48. magiran.com/p1676358
علی طالعی، اکبر مولایی، شمسی غفاری، (1396). 'بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در کودکان و شیرخواران تحت عمل جراحی قلب باز و تاثیر آن بر پیش آگهی کوتاه مدت بعد از عمل این کودکان'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.48. magiran.com/p1676358
Ali Talei, Akbar Molaei, Shamsi Ghaffari, (2017). 'ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND THE EFFECT OF THE HYPOPHOSPHATEMIA IN IMMEDIATE OUTCOME OF OPEN HEART SURGERIES IN INFANTS AND CHILDREN', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.48. magiran.com/p1676358
علی طالعی؛ اکبر مولایی؛ شمسی غفاری. "بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در کودکان و شیرخواران تحت عمل جراحی قلب باز و تاثیر آن بر پیش آگهی کوتاه مدت بعد از عمل این کودکان". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 48. magiran.com/p1676358
Ali Talei; Akbar Molaei; Shamsi Ghaffari. "ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND THE EFFECT OF THE HYPOPHOSPHATEMIA IN IMMEDIATE OUTCOME OF OPEN HEART SURGERIES IN INFANTS AND CHILDREN", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 48. magiran.com/p1676358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال