ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کژال مبارکی، شاکر سالاری لک، حمیدرضا خلخالی، افسانه فرخندی سرخابی، (1396). ارزیابی اثربخشی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان در شهرستان سردشت از سال 1387 تا 1393: مطالعه مقطعی متوالی، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 39. magiran.com/p1676360
Kazhal Mobaraki, Shaker Salari Lak, Hamid Reza Khalkhali, Afsane Farkhondi Sorkhabi, (2017). ASSESSMENT EFFECTIVENESS OF CONGENITAL HYPOTHYROIDISM SCREENING PROGRAM, IN SARDASHT CITY FROM 2008 TO 2014: A SEQUENTIAL CROSS SECTIONAL STUDY, Urmia Medical Journal, 28(1), 39. magiran.com/p1676360
کژال مبارکی، شاکر سالاری لک، حمیدرضا خلخالی، افسانه فرخندی سرخابی، ارزیابی اثربخشی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان در شهرستان سردشت از سال 1387 تا 1393: مطالعه مقطعی متوالی. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 39. magiran.com/p1676360
Kazhal Mobaraki, Shaker Salari Lak, Hamid Reza Khalkhali, Afsane Farkhondi Sorkhabi, ASSESSMENT EFFECTIVENESS OF CONGENITAL HYPOTHYROIDISM SCREENING PROGRAM, IN SARDASHT CITY FROM 2008 TO 2014: A SEQUENTIAL CROSS SECTIONAL STUDY, Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 39. magiran.com/p1676360
کژال مبارکی، شاکر سالاری لک، حمیدرضا خلخالی، افسانه فرخندی سرخابی، "ارزیابی اثربخشی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان در شهرستان سردشت از سال 1387 تا 1393: مطالعه مقطعی متوالی"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 39. magiran.com/p1676360
Kazhal Mobaraki, Shaker Salari Lak, Hamid Reza Khalkhali, Afsane Farkhondi Sorkhabi, "ASSESSMENT EFFECTIVENESS OF CONGENITAL HYPOTHYROIDISM SCREENING PROGRAM, IN SARDASHT CITY FROM 2008 TO 2014: A SEQUENTIAL CROSS SECTIONAL STUDY", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 39. magiran.com/p1676360
کژال مبارکی، شاکر سالاری لک، حمیدرضا خلخالی، افسانه فرخندی سرخابی، (1396). 'ارزیابی اثربخشی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان در شهرستان سردشت از سال 1387 تا 1393: مطالعه مقطعی متوالی'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.39. magiran.com/p1676360
Kazhal Mobaraki, Shaker Salari Lak, Hamid Reza Khalkhali, Afsane Farkhondi Sorkhabi, (2017). 'ASSESSMENT EFFECTIVENESS OF CONGENITAL HYPOTHYROIDISM SCREENING PROGRAM, IN SARDASHT CITY FROM 2008 TO 2014: A SEQUENTIAL CROSS SECTIONAL STUDY', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.39. magiran.com/p1676360
کژال مبارکی؛ شاکر سالاری لک؛ حمیدرضا خلخالی؛ افسانه فرخندی سرخابی. "ارزیابی اثربخشی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان در شهرستان سردشت از سال 1387 تا 1393: مطالعه مقطعی متوالی". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 39. magiran.com/p1676360
Kazhal Mobaraki; Shaker Salari Lak; Hamid Reza Khalkhali; Afsane Farkhondi Sorkhabi. "ASSESSMENT EFFECTIVENESS OF CONGENITAL HYPOTHYROIDISM SCREENING PROGRAM, IN SARDASHT CITY FROM 2008 TO 2014: A SEQUENTIAL CROSS SECTIONAL STUDY", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 39. magiran.com/p1676360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال