ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، الهه محمدی، شقایق نعمتی، رقیه محمدی، (1396). اثر ویتامین B12 در مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از تزریق کتامین-گزیلازین در موش صحرایی، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، 28. magiran.com/p1676361
Amir Erfanparast, Esmaeal Tamaddonfard, Elaheh Mohammadi, Shaghayegh Nemati, Roghyaeh Mohammadi, (2017). THE EFFECT OF VITAMIN B12 ON ACUTE MODEL OF HYPERGLYSEMIA INDUCED BY KETAMINE-XYLAZINE IN RATS, Urmia Medical Journal, 28(1), 28. magiran.com/p1676361
امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، الهه محمدی، شقایق نعمتی، رقیه محمدی، اثر ویتامین B12 در مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از تزریق کتامین-گزیلازین در موش صحرایی. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(1): 28. magiran.com/p1676361
Amir Erfanparast, Esmaeal Tamaddonfard, Elaheh Mohammadi, Shaghayegh Nemati, Roghyaeh Mohammadi, THE EFFECT OF VITAMIN B12 ON ACUTE MODEL OF HYPERGLYSEMIA INDUCED BY KETAMINE-XYLAZINE IN RATS, Urmia Medical Journal, 2017; 28(1): 28. magiran.com/p1676361
امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، الهه محمدی، شقایق نعمتی، رقیه محمدی، "اثر ویتامین B12 در مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از تزریق کتامین-گزیلازین در موش صحرایی"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 1 (1396): 28. magiran.com/p1676361
Amir Erfanparast, Esmaeal Tamaddonfard, Elaheh Mohammadi, Shaghayegh Nemati, Roghyaeh Mohammadi, "THE EFFECT OF VITAMIN B12 ON ACUTE MODEL OF HYPERGLYSEMIA INDUCED BY KETAMINE-XYLAZINE IN RATS", Urmia Medical Journal 28, no.1 (2017): 28. magiran.com/p1676361
امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، الهه محمدی، شقایق نعمتی، رقیه محمدی، (1396). 'اثر ویتامین B12 در مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از تزریق کتامین-گزیلازین در موش صحرایی'، مجله پزشکی ارومیه، 28(1)، صص.28. magiran.com/p1676361
Amir Erfanparast, Esmaeal Tamaddonfard, Elaheh Mohammadi, Shaghayegh Nemati, Roghyaeh Mohammadi, (2017). 'THE EFFECT OF VITAMIN B12 ON ACUTE MODEL OF HYPERGLYSEMIA INDUCED BY KETAMINE-XYLAZINE IN RATS', Urmia Medical Journal, 28(1), pp.28. magiran.com/p1676361
امیر عرفان پرست؛ اسماعیل تمدن فرد؛ الهه محمدی؛ شقایق نعمتی؛ رقیه محمدی. "اثر ویتامین B12 در مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از تزریق کتامین-گزیلازین در موش صحرایی". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،1 ، 1396، 28. magiran.com/p1676361
Amir Erfanparast; Esmaeal Tamaddonfard; Elaheh Mohammadi; Shaghayegh Nemati; Roghyaeh Mohammadi. "THE EFFECT OF VITAMIN B12 ON ACUTE MODEL OF HYPERGLYSEMIA INDUCED BY KETAMINE-XYLAZINE IN RATS", Urmia Medical Journal, 28, 1, 2017, 28. magiran.com/p1676361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال